Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke informatie

1. Inleiding

1.1. Definities

Verkoper : deze term verwijst naar WONDERBOX, handelsnaam van de vennootschap WONDERBOX NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel te Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel en met als maatschappelijk doel de verkoop van Geschenkbonnen van verschillende aanbieders van vrijetijds- of reisprestaties.

Koper : deze term verwijst naar de persoon die een Geschenkdoos heeft besteld of gekocht.
De Koper kan al dan niet de Begunstigde van de Geschenkdoos zijn, naargelang hij de Geschenkdoos zelf gebruikt of aan een derde schenkt.

Activiteit : verwijst naar een activiteit naar keuze die gekozen werd op de website en die werd verstuurd in de vorm van een Geschenkbon zonder datum, zonder nominale waarde en niet op naam, en met een beschrijving van de gekozen activiteit. De Activiteit kan ook een "Activiteit à la carte” genoemd worden.

Tegoed: credit door de Verkoper toegekend aan het persoonlijke account van de Koper of de Begunstigde bij een omruiling volgens de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit tegoed, vermeld op het persoonlijke account van de Koper of de Begunstigde, kan binnen een vastgelegde termijn op de website www.wonderbox.be gebruikt worden voor de aankoop van Producten, behalve Producten die uitsluitend fysiek worden verkocht.

Begunstigde : verwijst naar de persoon die in het bezit is van een Wonderbox Geschenkdoos of e-ticket.

Geschenkbon: verwijst naar de Geschenkbon, deel van de Producten, die de Begunstigde overhandigt aan de Partner ter betaling van de Prestatie die hij heeft gekozen uit de gids of het activiteitenboekje, of op de Site. De betaling kan ook gebeuren via het doorgeven van het geschenkbonnummer. De Geschenkbon kan eveneens de vorm van een elektronisch ticket aannemen.

Geschenkdoos : verwijst naar het concept van de geschenkdoos ontwikkeld door WONDERBOX. De Geschenkdoos bevat 2 elementen:

 • een gids of activiteitenboekje met de beschrijving van een onvolledige lijst van Prestaties aangeboden door de Partners die deelnemen aan het concept.
 • een Geschenkbon zoals hierboven gedefinieerd.

Geschenkdoos op maat : Geschenkdoos gepersonaliseerd voor de Begunstigde, bestaande uit een Geschenkbon en een beperkte lijst van 2 tot 4 gekozen Activiteiten.

Uiterste Geldigheidsdatum : datum op de Geschenkbon die de Koper aangeeft tot wanneer hij van een Prestatie kan genieten of tot wanneer hij een omruiling kan aanvragen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.

Partner(s) : verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere Prestaties levert die opgenomen zijn in een Geschenkdoos.

Partij(en) : verwijst gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of de Begunstigde en de Verkoper.

Prestatie :verwijst naar de Prestatie of het Product geleverd door de Partner aan de Begunstigde bij de overhandiging van de Geschenkbon.

Product(en) : verwijst naar de Activiteiten, Geschenkdozen en Geschenkdozen op Maat. Als de Geschenkbon verwijst naar een elektronisch ticket via e-mail verstuurd naar de Koper of Begunstigde, wordt vermeld dat het Producten in een elektronische versie betreft.

Site : verwijst naar de website van WONDERBOX: www.wonderbox.be

Wondercard: waardebon van een vooraf bepaald bedrag in de vorm van een code of in de materiële vorm van een kaart. De Wondercard laat toe één of meerdere producten op de Site te kopen, dat volgens een bepaald bedrag en een vooraf bepaalde geldigheidsduur. De Wondercards kunnen niet worden omgeruild of worden verlengd.

1.2. Voorwerp van het contract

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en Garanties (hierna “AVG”) hebben tot doel het vastleggen van de voorwaarden en modaliteiten waarin de Verkoper de verkoop van de Producten aanbiedt aan Kopers.

Dientengevolge impliceert elke bestelling van de Koper zijn aanvaarding zonder voorbehoud van en zijn volledige instemming met de geldende AVG die voorrang hebben op elk ander document, behalve bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door de Verkoper.

De Koper erkent dat hij vóór zijn bestelling kennis heeft genomen van de AVG.

De geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden treden in werking vanaf 06 november 2017. Ze annuleren en vervangen alle vorige versies.

De Verkoper behoudt zich het recht om de geldende AVG op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Site te publiceren. Bij wijziging van de AVG gelden de AVG die van kracht zijn op de datum van de bestelling, waarvan een kopie zal worden overgemaakt aan de Koper samen met de bevestiging van zijn bestelling.

De ongeldigheid van een bepaling van de geldende AVG betekent niet de ongeldigheid van de AVG.

De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van de AVG door de Verkoper kan niet gelden als een afstand zijnerzijds van alle andere bepalingen van de AVG die van kracht blijven.

De foto’s op de Site hebben geen enkele contractuele waarde.

« Terug bovenaan de pagina

2. Procedure en modaliteiten van de bestelling

De Koper kan zijn bestelling plaatsen via de website www.wonderbox.be of via telefoon.

2.1. Via de website: www.wonderbox.be

Elke bestelling van een Product voorgesteld op de website veronderstelt de raadpleging en de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden zonder de vereiste van een handtekening van de Koper.

De bestellingen op de website zijn onderworpen aan een strikt na te volgen procedure. Deze online procedure bestaat uit op elkaar volgende schermen waarop de verschillende fasen worden vermeld die de Koper moet volgen om zijn bestelling bij de Verkoper te bevestigen.

2.1.1. Productkeuze

Om een bestelling te plaatsen op de Site moet de Koper een Product kiezen door de Site te bekijken. Als hij zijn keuze heeft gemaakt, klikt hij op de knop “Geef deze geschenkdoos cadeau”.

2.1.2. Winkelmandje controleren

Daarna moet hij de inhoud van zijn winkelwagen controleren (of eventueel verdergaan met kiezen als hij nog andere Producten wenst toe te voegen) en moet hij, als dat mogelijk is, kiezen tussen een Product in papieren versie of een Product in elektronische versie.

Hij kan aan zijn winkelmandje ook “Geschenkopties” toevoegen waaronder een gepersonaliseerde verpakking of een cadeautasje.

Hij kan ook een promotiecode invoeren, als hij er een heeft.

Als het winkelmandje volledig is en de Koper tevreden is, dan kiest hij zijn leveringswijze, vult hij zijn e-mailadres waarop hij de bevestiging van de bestelling wenst te ontvangen in en klikt hij op de knop “Ga naar betaling”.

2.1.3. Identificatie:

Als de Koper al een account heeft dan moet hij zich aanmelden om zijn bestelling te voltooien.

Hij kan zich aanmelden op zijn persoonlijke account via Facebook of door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren in de voorziene velden, en dan op de knop “Aanmelden” te klikken.

Heeft hij geen account dan gaat hij direct naar de volgende stap “Gegevens en betaling”.

2.1.4. Gegevens en betaling

De Koper controleert/noteert vervolgens het facturatieadres (vult het adres aan of verbetert het indien nodig) en het leveringsadres van het/de Product(en).

Daarna kiest hij zijn betalingswijze(n).

Voor hij zijn bestelling kan bevestigen en overgaan tot de betaling moet hij het vakje “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden" aanvinken en daarna klikken op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen".

Voor online betalingen wordt de Koper naar een beveiligde betalingspagina geleid. Hij ontvangt een bevestigingsmail zodra de betaling werd verricht. Pas na de betaling wordt de bestelling als definitief en het contract als zijnde opgemaakt beschouwd.

Voor betalingen via overschrijving, ontvangt Koper via e-mail een bestellingsbevestiging wanneer de Koper op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen" klikt. De bestelling zal enkel definitief worden en het contract zal enkel als opgemaakt worden beschouwd na ontvangst van de betaling met als mededeling: naam en voornaam van de Koper en het nummer van zijn bestelling. De contractuele informatie zal worden opgenomen bevestigingsmail van de bestelling.

2.1.5. Account aanmaken

Als de Koper geen account heeft dan kan hij er een aanmaken via Facebook of door de gevraagde verplichte velden in te vullen.

Wenst hij geen account aan te maken dan worden zijn gegevens toch bewaard zoals bij elke Koper, en voor dezelfde doeleinden. Deze gegevens kunnen teruggevonden worden als hij zich opnieuw aanmeldt op de Site om een bestelling te plaatsen.

2.2. Via telefoon

De Producten kunnen telefonisch worden besteld op het nummer + 32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u.

De contractuele informatie zal bevestigd worden via e-mail.

In ieder geval behoudt de Verkoper zich het recht elke bestelling te weigeren omwille van gegronde redenen en meer bepaald bij vermoeden van fraude of indien de hoeveelheid van de bestelde producten abnormaal hoog is voor niet-professionele Kopers.

2.3. Fraudebestrijding

In het kader van zijn beleid van fraudebestrijding en van de regelmatige controles die in dit kader verricht worden, behoudt de Verkoper zich het recht bij elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, aan de Koper een bewijsstuk te vragen om de bestelling goed te keuren.

In dat geval ontvangt de Koper een mail voor 12u waarin staat dat zijn bestelling wordt nagekeken. Hij zal daarna verzocht worden om de bewijsstukken die nodig zijn voor de goedkeuring te bezorgen.

Als de Koper binnen een termijn van 2 dagen na dit verzoek van de Verkoper de aanvraag niet beantwoordt, dan wordt de betreffende bestelling automatisch geannuleerd, zonder dat de Koper nadien klacht kan indienen.

« Terug bovenaan de pagina

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Koper de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling.

In overeenstemming met de Openbare Raadpleging van de Europese Commissie, begonnen 20 november 2008, is de verkoop van Geschenkbonnen niet onderworpen aan btw in relatie met consumenten.

Dientengevolge mogen de documenten die worden overgemaakt aan de eindconsument bij de levering van de Producten geen gefactureerde btw bevatten.

Daarentegen de “Geschenkopties” die tijdens de controlefase van het winkelmandje worden voorgesteld zijn onderworpen aan de btw aan het tarief van het product waarvan sprake.

De verzendingskosten, zoals omschreven in artikel 5.3, voor de levering van het Product zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve bij een uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen. Deze kosten zijn het onderwerp van een bijkomende facturering en worden vermeld op de bestelbon bij een aankoop per telefoon of vóór de bevestiging van de bestelling bij een aankoop van het Product op de Site.

De verzendingskosten zijn onderworpen aan het normale btw-tarief.

« Terug bovenaan de pagina

4. Voorwaarden en betalingswijze

De betaling van de aankopen wordt uitgevoerd volgens de volgende modaliteiten, zoals gespecifieerd op de Site:

 • hetzij met bankkaart (Kredietkaart, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express)

  Bij aankoop van het Product via de Site of via telefoon geeft de Koper in de daartoe voorziene velden of aan de telefonist: het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de verificatiecode op de achterzijde van de kaart.
  Het totaalbedrag van de bestelling zal op de dag van de bestelling gedebiteerd worden van de bankkaart. WONDERBOX behoudt zich het recht de verwerking van bestellingen of leveringen op te schorten bij een niet-betaling of bij het ontbreken van de toestemming voor een betaling met bankkaart door de officieel erkende en gebruikelijke instanties op het internet.
  De Site is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen, geleverd door OGONE®, dat zorgt voor een versleutelde overdracht van de bankgegevens van de consument.

 • hetzij via een overschrijving naar de volgende rekening:

  Begunstigde: Wonderbox België
  Brand Whitlocklaan 87
  1200 Brussel - België
  IBAN : BE46 0016 0162 8836
  BIC : GEBABEBB

 • hetzij via het PayPal-account van de Koper, via de Wondercard of via andere betalingswijze beschikbaar op de Site.

  In elk geval wordt de verzendingstermijn van de Producten berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

« Terug bovenaan de pagina

5. Levering

5.1.

De Geschenkdozen worden uitgegeven in een beperkte hoeveelheid vanwege de beperkte onthaalcapaciteiten van de Partners en de beperkte geldigheidsduur van de Producten.

Het Productaanbod is geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de Uiterste Geldigheidsdatum van de WONDERBOX Producten.

Bij de onbeschikbaarheid van het gevraagde product, wordt de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hij zal de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren.

De Koper heeft keuze uit het volgende:

 • de terugbetaling van het bedrag, ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de datum waarop de Koper Wonderbox heeft geïnformeerd dat hij zijn bestelling niet wenst te behouden.
 • de omruiling tegen Producten van gelijke aard en prijs. Na de keuze van de Koper zal er een nieuwe bestelling worden opgemaakt voor het nieuwe Product. Deze bestelling zal zo spoedig mogelijk worden behandeld daar de betaling reeds werd aanvaard.

Als een omruiling niet mogelijk is, zal WONDERBOX overgaan tot de terugbetaling van de gestorte bedragen. WONDERBOX zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor onbeschikbaarheid van een Product en de Koper kan geen schadevergoeding vorderen op deze grond.

5.2.

De fysieke WONDERBOX Producten zullen geleverd worden op het postadres dat werd opgegeven bij de bestelling.

WONDERBOX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen hetzij de afwezigheid van de ontvanger bij de levering van het Product, hetzij een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

Desondanks bij duidelijke vertraging verbindt WONDERBOX zich er evenwel toe om actie te ondernemen om de verstoorde werking van de transportdienst/e-mailverzending waarvoor het verantwoordelijk is, na te gaan en vervolgens te verhelpen.

5.3.

De levering van de Geschenkdozen wordt afgehandeld door Bpost.

De details en kosten van leveringen zijn beschikbaar op het volgende adres : leveringsvoorwaarden

Bij een vertraging van de levering zal WONDERBOX niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht of het toedoen van de derde die verantwoordelijk is voor het transport, namelijk de verzendingsfirma.

De Koper kan ook kiezen om een elektronische versie van zijn Geschenkdoos of Activiteit te laten leveren.

5.4.

De Producten in elektronische versie zullen verzonden worden naar het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. Het is aan de Koper om het ticket af te drukken.

WONDERBOX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer de vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

« Terug bovenaan de pagina

6. Recht van herroeping

In het geval van 'verkoop vanop afstand', beschikt de Koper over een herroepingsrecht van 14 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de Wonderbox Geschenkdoos / -dozen, hetzij door de Koper, of bij gebrek door de Begunstigde, zonder dat deze zijn/haar motieven dient te rechtvaardigen, noch verdere kosten dient te betalen, met uitzondering van de verzendings- en terugzendingskosten die voor de rekening van de Koper zijn.

Alleen herroepingen vergezeld van het herroepingsformulier verkrijgbaar op de Site zullen in aanmerking worden genomen door WONDERBOX en aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling.

Volgens het artikel VI.53 van de Code van Economisch Recht hebben de Geschenkdozen op Maat geen herroepingsrecht.

Het herroepingsformulier afdrukken

Enkel de Geschenkdozen in fysieke vorm die binnen de toegestane termijn en in een perfecte staat van uitzicht en verpakking (de Geschenkbon en de activiteitengids moeten onbeschadigd teruggezonden worden in de bijbehorende Geschenkdoos) worden teruggestuurd, zullen terugbetaald worden.

De Geschenkdozen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: WONDERBOX, Klantendienst, Brand Whitlocklaan 87 –1200 Brussel.

Elke terugzending uitgevoerd conform de voorwaarden van dit artikel, geeft recht op een terugbetaling, ten laatste binnen de 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de Geschenkdoos in perfecte staat.

De Koper of de Begunstigde is vrij om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Hij drukt meteen zijn akkoord uit om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Voor zover nodig komt de beslissing van de Begunstigde om van zijn Prestatie te genieten neer op de stilzwijgende maar onweerlegbare uiting van zijn afzien van het recht van herroeping.

Het geldende artikel is niet van toepassing op professionele Kopers.

« Terug bovenaan de pagina

7. Omruiling en Verlenging

7.1. Omruilings- en verlengingsvoorwaarden

Producten kunnen gratis en onbeperkt worden omgeruild volgens onderstaande voorwaarden.

De omruiling en verlenging is enkel mogelijk van Producten die voorafgaand niet werden gebruikt. In geen enkel geval is een terugbetaling mogelijk.

De omruilings- en verlengingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product gratis om te ruilen of te verlengen op voorwaarde dat de omruiling of verlenging wordt aangevraagd voor de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de Geschenkbon, en dat volgens de procedure beschreven in artikel 7.5.
 • Opgelet: na de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de Geschenkbon, kan de Koper of Begunstigde zijn Product niet meer omruilen of verlengen.

Bij de aanvraag tot omruiling of verlenging van zijn Product, heeft de Koper of Begunstigde de mogelijkheid een nieuw Product te bekomen van dezelfde of van een mindere waarde dan het omgeruilde Product en dat uit het geheel van Producten beschikbaar in elektronische vorm.

De Koper of Begunstigde kan ook een Product van een hogere waarde bekomen door het verschil tussen de waarde van het omgeruilde Product en het aangevraagde nieuwe Product te betalen.

7.2. Een Product verlengen

Als aan de verlengingsvoorwaarden wordt voldaan, zal de Koper of Begunstigde worden geïnformeerd over de toekenning van een Tegoed ter waarde van zijnverlengde Product. Het Tegoed is zes (6 maanden) geldig tellend vanaf de toekenningsdatum. Het Tegoed vervalt wanneer het niet wordt gebruikt binnen zijn geldigheidsduur. De geldigheidsduur van een Tegoed kan niet worden verlengd.

Het Tegoed volgend uit de verlengingsprocedure is enkel te gebruiken op de Website www.wonderbox.been geeft recht op een Product in elektronische vorm met een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoop van het nieuwe Product.

7.3. Een Product omruilen

De omruilingsprocedure als hieronder aangegeven, geldt vanaf 1 Oktober 2018.

Als aan de omruilingsprocedure- en voorwaarden wordt voldaan, zal de Koper of Begunstigde worden geïnformeerdover de toekenning van een Tegoed ter waarde van zijn omgeruilde Product(en), met uitzondering van de Geschenkdoos op Maat waarbij het tegoed de waarde heeft van de Geschenkbon, de personaliseringskosten van de Geschenkdoos op Maat worden afgehouden.

Het Tegoed volgend uit de omruilingsprocedure is enkel te gebruikenop de Website www.wonderbox.be.De geldigheidsduur van het Tegoed komt overeen met de resterende geldigheidsduur van het omgeruilde Product, met een minimumduur van zes (6) maanden tellend vanaf de toekenning van het tegoed.Het Tegoed geeft recht op een nieuw Product in elektronische vorm met een geldigheidsduur gelijk aan de resterende geldigheidsduur van het omgeruilde Product, met een minimumduur van twaalf (12) maanden.

7.4.Gebruikswijze van Tegoeden volgend uit een omruiling of verlenging

Wanneer meerdere tegoeden worden toegekend aan een Koper of Begunstigde worden de tegoeden opeenvolgend geregistreerd op zijn account. De verschillende tegoeden worden samengebracht tot een totaal tegoed waarvan de waarde opsplitsbaar is. Desondanks behoudt elk tegoed zijn eigen geldigheidsduur tellend vanaf zijn toekenningsdatum.

Het Tegoed kan worden gebruiktin een enkele keer bij de aankoop van een Product met een hogere waarde dan het Tegoed. Het Tegoed kan binnen zijn geldigheidsduur in meerdere keren worden gebruikt bij de aankoop van een Product van een lagere waarde dan het Tegoed. In dat laatste geval blijft de overige waarde van het Tegoed automatisch geregistreerd op het account van de Koper of Begunstigde. Een Tegoed is niet cumuleerbaar met een kortings- of promocode. De bestelling van het nieuwe Product moet gebeuren volgens de voorwaarden vermeld in artikel 2.

7.5. Omruilings- en verlengingsprocedure

De Koper of Begunstigde die zijn Product wenst om te ruilen of te verlengen moet op de Website, als dat nog niet is gebeurd, een Persoonlijk Account aanmaken, zich aanmelden en vervolgens de aangegeven stappen volgen.

Onder de rubriek omruilingen dient hij het nummer van zijn Geschenkbon in te geven en te klikken op “Mijn geschenkbon omruilen”.

Binnen het kader van de omruiling of verlenging van een Geschenkdoos in fysieke vorm dient de Koper of Begunstigde om de omruilings- of verlengingsprocedure af te ronden zijn omruilings- of verlengingsbon af te printen en per post met zijn geschenkbon op te sturen naar Wonderbox (liefst via aangetekende brief) op volgend adres: WONDERBOX - Klantendienst omruiling/verlenging – Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

Als datum van omruilings- of verleningsaanvraag wordt de datum van de verzending genomen, met de stempel van Bpost als bewijs. De vereiste documenten (originele geschenkbon + omruilingsbon) moeten verplicht worden opgestuurd voor de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de geschenkbon.

« Terug bovenaan de pagina

8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheid

8.1. Gebruiksvoorwaarden van de WONDERBOX Geschenkdozen en Aansprakelijkheid

8.1.1

De Geschenkbon is geldig voor één enkele activiteit die wordt voorgesteld hetzij in het activiteitenboekje van het Product, hetzij op de Site www.wonderbox.be onder de nieuwe aanbiedingen van het geselecteerde Product.

De Geschenkbon is geldig tot de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de achterzijde. Na deze datum kan hij worden omgeruild/verlengd volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.2.

8.1.2

De Partner kan aan de Begunstigde vragen hem de Geschenkbon te bezorgen om de reservatie te bevestigen. Het is erg aanbevolen om het voor de Partner bestemde deel van de bon, voorzien van de gegevens van de Begunstigde, te verzenden mét een ontvangstbewijs. De Begunstigde dient het deel van de bon met het unieke Geschenkbonnummer, de Uiterste Geldigheidsdatum en de titel van de Geschenkdoos te bewaren. Noch WONDERBOX, noch de Partner kunnen verantwoordelijk worden gehouden kunnen voor het verlies van de Geschenkbon.

8.1.3

Rekening houdend met de geldigheidsduur van de WONDERBOX Producten kan de inhoud van de Prestaties of de lijst van de Partners wijzigen na de uitgave van de activiteitengids, zonder dat WONDERBOX hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

Insgelijks kan de rangschikking van de etablissementen van de Partner veranderen in de geldigheidsperiode van de Producten.

Bij de reservatie van een Prestatie is het aan de Begunstigde om de exacte inhoud van de aangeboden Prestatie na te gaan, alsook de lijst van de verschillende Partners. Rekening houdend met de actieve rol van de Begunstigde bij de keuze van de Partner en de datum, en rekening houdend met de onafhankelijkheid die er bestaat tussen WONDERBOX en de Partners kan WONDERBOX niet verantwoordelijk worden gehouden voor een of andere onbeschikbaarheid op de gekozen datum, de onbeschikbaarheid veroorzaakt door een technisch probleem inbegrepen. Het is aanbevolen zo vroeg mogelijk te reserveren om van een ruime keuze aan data te genieten.

8.1.4

Zodra de reservatie is gemaakt met de Geschenkbon, verbindt de Koper zich ertoe om deze reservatie in acht te nemen. Geen enkele annulering of uitstel van reservatie zal aanvaard worden zonder rechtstreekse toestemming van de Partner. Men zal zich rechtstreeks tot deze laatste moeten richten.

8.1.5

De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

8.1.6

Bij niet-gebruik, verlies of vernietiging van de Geschenkbon zal de Begunstigde geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling. WONDERBOX behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan klachten van een Koper en/of Begunstigde die zijn Geschenkdoos gekocht zou hebben buiten het klassieke distributienetwerk van de WONDERBOX-Producten en in het bijzonder rechtstreeks bij een privépersoon.

De Kopers/Begunstigden worden aangeraden om een aankoopbewijs te bewaren en om de geldigheid en de status van hun Product meteen na te gaan op de site van WONDERBOX.

Alle Prestaties zijn afhankelijk van de door de Partners getoonde beschikbaarheid.

8.1.7

De Koper of de Begunstigde kan de Verkoper niet verantwoordelijk stellen voor gebreken of fouten begaan door de Partner.

De Verkoper stelt zich garant voor de goede uitvoering van de Geschenkbon. Zijn verantwoordelijk zal echter beperkt blijven en nooit de waarde van de Geschenkbon overschrijden.

WONDERBOX wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, tenzij deze schade voortvloeit uit een ernstige of opzettelijke fout van WONDERBOX.

Deze laatste wijst elke aansprakelijkheid af die de Koper of de Begunstigde tegenover de Partner zou kunnen doen gelden op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

« Terug bovenaan de pagina

8.2. Gebruiksvoorwaarden voor de geschenkdozen Wonderbox op Maat en Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden:

8.2.1

U bent aansprakelijk voor het geheel van inhoud, gegevens, beelden, foto’s, documenten of informatie van welke aard ook, die u gebruikt voor en/of aanbrengt op de geschenkdozen Wonderbox op Maat.

U garandeert dat de verstrekte beelden of foto’s geen afbreuk doen aan de rechten van derden. U vrijwaart bovendien Wonderbox tegen alle rechtsvorderingen en aanspraken van welke aard ook, waaronder met name schadevorderingen die ingesteld worden door derden wegens misbruik van beelden of foto’s. U draagt aldus alle gevolgen en in het bijzonder de financiële gevolgen die mochten voortvloeien uit het misbruik van de door u op uw Wonderbox op Maat weergegeven beelden of foto’s. Zo ook bent u gehouden tot vergoeding van Wonderbox in het kader van alle veroordelingen en verweerkosten die mochten voortvloeien uit door derden ingestelde rechtsvorderingen.

8.2.2

U verbindt zich ertoe de geschenkdozen Wonderbox op Maat op een verantwoorde wijze te gebruiken in volledige overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en met de van kracht zijnde wetgeving en regels van zedelijkheid. De geschenkdozen Wonderbox op Maat mogen in geen geval gebruikt worden voor pornografische, onwettige of lasterlijke doeleinden die inbreuk doen op de persoonlijke of openbare levenssfeer van wie dan ook.

8.2.3

Wonderbox is uitsluitend gebonden tot een inspanningsverplichting. De website van Wonderbox wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker. In geen geval kan Wonderbox aansprakelijk gesteld worden voor technische of materiële fouten met betrekking tot de weergave van een foto of beeld. Wonderbox verstrekt geen enkele garantie betreffende de kleur of de tint van de afdruk.

8.2.4

Wonderbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de papierweergave van de geschenkdoos Wonderbox op Maat als gevolg van het gebruik van ongeschikte dragers door de gebruiker, zoals onder andere de kwaliteit, het formaat en de bestandgrootte van de gebruikte afbeelding of foto bij de druk van de geschenkdoos Wonderbox op Maat.

9. Beperkingen

9.1. Beperkingen

Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde gezondheids-, leeftijds-, gewichts- of bekwaamheidsvoorwaarden. Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld op de Site www.wonderbox.be, alsook in het boekje dat elk Product vergezelt.

De Begunstigde verbindt zich ertoe deze beperkingen aandachtig door te nemen.

De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren als de Begunstigde van de Geschenkbon niet aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde voorwaarden (fysieke, meteorologische, technische of andere). Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld in het boekje of op de Site. De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren of de reservatie te verplaatsen als aan de vereiste voorwaarden niet wordt voldaan.

Wegens de aard van sommige activiteiten kunnen sommige Partners de Begunstigde vragen om een vrijwaring van aansprakelijkheid te ondertekenen of een waarborgcheque uit te schrijven.

In al deze hypothesen kan WONDERBOX niet verplicht worden de Koper/Begunstigde schadeloos te stellen.

9.2. Uitsluitingen van de garanties

De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

De Begunstigde van de Geschenkbon zal zich rechtstreeks tot de Partner moeten richten voor elke bijkomende Prestatie die niet inbegrepen is in het aanbod, volgens de contractuele voorwaarden van de Partner.

WONDERBOX kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of terugzending van de Geschenkbon na de levering van het product of bij elk onvermogen om bepaalde activiteiten uit te oefenen dat toe te schrijven is aan de Koper en/of Begunstigde.

« Terug bovenaan de pagina

10. Overdracht van risico’s

De risico-overdracht in geval van verlies en beschadiging van de Geschenkdoos zal plaatsvinden op de dag van de levering van het product.

« Terug bovenaan de pagina

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van de het Product in fysieke vorm

11.1.1. Formulering van voorbehoud door de Koper bij zichtbare gebreken van de Geschenkdoos binnen 72 uur na de levering

Bij de levering van het pakje wordt aanbevolen dat de persoon die het in ontvangst neemt het nauwgezet controleert en eventueel voorbehoud formuleert op het verzendingsbewijs in het geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het pakje.

Ongeacht of er voorbehoud is geformuleerd op het verzendingsbewijs, zal de persoon die het pakje in ontvangst neemt zijn voorbehoud verplicht moeten formuleren en rechtvaardigen via een aangetekende brief aan het transportbedrijf en dat binnen 72 werkuren na de ontvangst van het betwiste pakje. Zonder voorbehoud wordt het product geacht in goede staat geleverd te zijn en kan het nadien niet het onderwerp zijn van een betwisting wegens zichtbare gebreken.

11.1.2. Formulering van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper bij een leveringsfout of bij non-conformiteit van de Geschenkdoos binnen 48 uur na de levering

De Koper of de Begunstigde zal elke klacht wegens een leveringsfout en/of non-conformiteit van de producten in aard of in kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op de bestellingsbon moeten overmaken aan de firma WONDERBOX op de dag van de levering of uiterlijk de tweede werkdag na de levering. Elke klacht die na deze termijn wordt overgemaakt zal verworpen worden zonder mogelijkheid van verhaal. De formulering van deze klacht aan WONDERBOX kan gebeuren per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 19u00 of per e-mail viahet contactformulier..

Elke klacht die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de toegestane termijn werd overgebracht, zal niet in rekening worden genomen en WONDERBOX ontslaan van elke aansprakelijkheid tegenover de Koper.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt wordt tot de vervanging of de terugbetaling in waarde van de door de Verkoper als gebrekkig erkende goederen, rekening houdend met het gebruik dat ervan werd gemaakt en naar vrije keuze van de laatstgenoemde.

In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit vervanging of terugbetaling van de producten in kwestie.

11.1.3. Formulering van klachten bij niet-levering van de Geschenkdoos binnen 72 uur na de levering

Bij een niet-levering op de voorziene datum (zie de leveringsvoorwaarden),zullen alleen de klachten overgemaakt binnen een termijn van 72 uur behandeld worden.

11.1.4. Behouden van de juridische garanties

In elk geval blijft Wonderbox gebonden aan de legale garantievoorwaarden in het geval van gebrek aan conformiteit of geborgen gebreken van het verkochte Product.

« Terug bovenaan de pagina

11.2. Non-conformiteit van het Product in elektronische versie

Na ontvangst per mail van het Product in elektronische versie, is het aangeraden aan de Koper om het elektronische ticket na te gaan en in geval van een fout het voorbehoud te formuleren. Elk voorbehoud dient zo snel mogelijk gecommuniceerd te worden per mail via het contactformulier, of per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u, behalve op feestdagen.

Elk voorbehoud dat niet werd geformuleerd volgens bovenvermelde regels zal niet verder behandeld worden en ontslaat WONDERBOX van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Koper.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt is tot de omruiling of de terugbetaling van de aankoopprijs van het Product erkend als non-conform door de Koper.

In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit de vervanging of terugbetaling van de Producten in kwestie.

12. Overmacht

De vervatte verplichtingen zullen niet toepasbaar zijn of zullen van rechtswege en zonder schadevergoeding opgeschort worden als de uitvoering ervan onmogelijk is geworden wegens een geval van overmacht of een onvoorzien geval zoals omschreven door de rechtspraak of om elke reden die toe te schrijven is aan de Koper, aan de Begunstigde of aan de Partner.

Elke Partij zal zijn medecontractant via alle middelen en zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten brengen bij het voorvallen van een gebeurtenis van overmacht die hem belet om het geheel of een gedeelte van zijn contractuele verplichtingen uit te voeren.

De Partijen zullen alle nodige inspanningen moeten aanwenden om de gevolgen van de niet-nakoming van het contract door een gebeurtenis van overmacht te voorkomen of te beperken; de Partij die een gebeurtenis van overmacht wil inroepen zal de andere Partij op de hoogte moeten brengen van het begin en, desgevallend, het einde van deze gebeurtenis, anders kan ze niet ontslagen worden van haar verantwoordelijkheid.

« Terug bovenaan de pagina

13. Informatica en vrijheden

Het verzamelen van gegevens op naam, het gebruik ervan ten behoeve van het verwerken van bestellingen en het aanleggen van klantenbestanden is onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon.

In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de Koper/Begunstigde over een recht op inzage, intrekking, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Koper/Begunstigde kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar WONDERBOX, Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel, met de vermelding van zijn naam, voornaam en adres, alsook het onderwerp van de aanvraag.

De informatie in verband met het verzamelen van persoonlijke gegevens is in haar geheel toegankelijk in het deel “Vertrouwelijkheidsbeleid” (zie hieronder).

« Terug bovenaan de pagina

14. Intellectuele eigendomsrechten

De gereproduceerde elementen (met name de merken en alle afbeeldingen, beelden, logo’s en foto’s) op de Site die de exclusieve eigendom van de Verkoper zijn, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, elke wijziging of elk gebruik van deze merken, afbeeldingen, beelden en logo’s, om welke reden en op welke drager ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor elke verbinding of samenvoeging met een ander merk, symbool, logo en, in het algemeen, elk kenteken om een combilogo te vormen. Hetzelfde geldt voor ieder auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat het eigendom is van de Verkoper.

« Terug bovenaan de pagina

15. Klacht - Bemiddeling - Geschil

Elke klacht moet gericht worden tot de Klantentendienst per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u, behalve op feestdagen, of per e-mail via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site

In de hypothese van een geschil tussen WONDERBOX en de Koper richt de meest gerede Partij, voorafgaande aan elke wending tot de rechtbank, een brief van ingebrekestelling met zijn grieven tot de andere Partij.

Elk contract is onderworpen aan de Belgische wet, ook als het wordt gesloten met Kopers of voor Begunstigden die in een ander land gedomicilieerd zijn of als het contract buiten het Belgisch grondgebied werd gesloten.

« Terug bovenaan de pagina

B. Wettelijke informatie

1. Privacybeleid

Onderhavig Privacybeleid bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waarin de persoonsgegevens (hierna de "gegevens" genoemd) en cookies worden verwerkt.

De vennootschappen WONDERBOX SA, handelsnaam Wonderbox, en WONDERBOX SAS (hierna gezamenlijk "WONDERBOX" genoemd) hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en aan de manier waarop die kunnen worden verwerkt op de site www.wonderbox.be (hierna de "site" genoemd). Ze zien erop toe en verbinden zich ertoe dat de gegevens worden verzameld overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 (hierna de" Verordening" genoemd).

 

Elk gebruik van de site impliceert dat u onderhavig document, dat primeert op elk ander document, zonder opmerkingen aanvaardt en er zich ten volle bij aansluit, behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegestaan door WONDERBOX.

Onderhavig Privacybeleid treedt in werking op 29/05/2018. Het annuleert en vervangt alle eerdere versies. WONDERBOX behoudt zich het recht voor om het op ieder ogenblik te wijzigen door er een nieuwe versie van te publiceren op de site. Bijgevolg verzoeken wij u om deze pagina regelmatig te bezoeken.

De nietigheid van een bepaling heeft niet de nietigheid tot gevolg van alle bepalingen van het Privacybeleid. De tijdelijke of blijvende niet-toepassing van een of meerdere bepalingen door WONDERBOX geldt niet als verzaking van haar kant.

 

1 - VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 

WONDERBOX SAS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10 279 961 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd in 34 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIJS, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Parijs onder het nr. 508 244 548.  

 

2- AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

 

Bij uw gebruik van de site kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt. Het betreft de volgende gegevens:

 

 • Gegevens verbonden aan uw identiteit: Naam, voornaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
 • Verbindingsgegevens: IP-adres, log-ins
 • Gegevens betreffende de opvolging van de bestelling: Aangekocht product, uitgevoerde prestatie, historiek van de bestellingen, mening over de prestatie, geraadpleegde producten, gebruik van een promotiecode, leveringsmiddelen en -kosten, detail van de aankoop, nr. van de geschenkcheque
 • Gegevens betreffende de betaling: Betaalwijze, betaalkaartgegevens, transactienummer
 • Het abonnement dat u eventueel bent aangegaan (newsletters, enz.).

Een asterisk geeft aan of het invoeren van de gegevens verplicht is of facultatief. Sommige gegevens worden automatisch verzameld bij uw handelingen op de site.

 

3- DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING - DUUR

 

 

Doeleind

Bewaringsduur

Wettelijke basis

1. Verzending van newsletters, goede plannen en commerciële aanbiedingen van Wonderbox en getrouwheidsacties, prospecties, producttests, reclame- en promotieacties

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

2. Verzending van commerciële acties van de partners van Wonderbox

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

3. Uitvoering van statistische studies en/of meting van het publiek, het aantal bekeken pagina's of het aantal sitebezoeken

13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens

Deze verwerking (i) gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening of (ii) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 b) van de Verordening.

4. Fraudebestrijding

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL, of 3 jaar vanaf de wanbetaling in geval van niet-regularisatie

Zonder bestelling gebeurt deze verwerking op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening. In het kader van een bestelling gebeurt deze verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (goed beheer van de onderneming) overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 f) van de Verordening.

5. Uitvoering van bestellingen op de site en van de opvolgingsprocedure van de bestellingen

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Voor contracten afgesloten langs elektronische weg bedraagt de bewaringsduur 10 jaar (art. D213-2 Wetboek voor Consumentenrecht). Dezelfde bewaringsduur geldt voor de facturen (art. L123-22 van het Handelswetboek).

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

6. Bankkaartgegevens

De gegevens worden gedurende 14 dagen bewaard overeenkomstig Beschikking van de CNIL nr. 2017-222 van 20 juli 2017.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

7. Beheer van de omruil- of verlengingsaanvragen

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

8. Terbeschikkingstelling van een klantenaccount op de site (openen van uw klantenaccount, enz.)

3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie of de verzameling of het laatste contact door de betrokkene, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen en van de maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

9. Personalisering van de content van onze site en/of van de reclameaanbiedingen die op onze site worden weergegeven en/of van de reclameaanbiedingen die u ziet wanneer u op het internet surft

13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.

10. Deelname aan getrouwheidsprogramma's, wedstrijden, enz.

3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

 

 

4- BESTEMMELINGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

De op de site verzamelde gegevens zijn bestemd voor WONDERBOX SAS, voor alle bedrijven waarover zij controle heeft en/of voor de partners en de verwerkers van WONDERBOX.

 

5 - DOORGEVEN VAN GEGEVENS

 

Uit principe zien wij erop toe dat de gegevens niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan een land dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Unie.

De gegevens kunnen echter buiten de Europese Unie worden doorgegeven in het kader van de volgende activiteiten:

 • Klantenrelatie
 • Exploitatie van de gegevens naar de sociale netwerken
 • Informaticaprestaties

In dat geval biedt WONDERBOX de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46. 2. d) van de Verordening in de vorm van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

In toepassing van artikel 13.1 f) van de Verordening worden de passende waarborgen hierna ter beschikking gesteld in artikel 13 van onderhavig Privacybeleid.

 

 

6- WIJZE VAN VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Uw gegevens kunnen worden verzameld wanneer u:

 

    uw klantenaccount "Uw persoonlijke ruimte" aanmaakt;

    een bestelling plaatst op onze site;

    deelneemt aan een spel of wedstrijd;

    op onze site surft en producten bekijkt;

    contact opneemt met onze klantendienst;

    een commentaar invoert.

 

7 - TOESTEMMING VAN MINDERJARIGEN 

 

Om te voldoen aan de wetgeving ter bescherming van minderjarigen, verzamelt noch verwerkt WONDERBOX persoonsgegevens van minderjarigen.

De op deze site beschikbare diensten zijn dus uitsluitend bestemd voor personen ouder dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar die een bestelling willen plaatsen of een account willen aanmaken moeten hun wettelijk vertegenwoordiger vragen om dat voor hen te doen.

 

8 - COOKIES

8.1 COOKIEBELEID

 

Bij de raadpleging van de site worden er cookies geplaatst in uw computer, gsm of tablet. Bij het ontwerp van onze site werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de noden en verwachtingen van onze klanten. Onder meer daarom gebruiken wij cookies om u bijvoorbeeld te kunnen identificeren en toegang te verkrijgen tot uw account. Deze pagina legt u uit hoe de cookies functioneren en hoe u ze kunt instellen.

 

8.2 DEFINITIE VAN EEN COOKIE

 

Een cookie is een tekstbestand dat bij het bezoek van een website of de raadpleging van een advertentie op uw computer wordt geplaatst. Ze stelt zich tot doel om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en om u door te verwijzen naar de diensten die geschikt zijn voor uw apparaat (computer, gsm of tablet). De cookies worden met name beheerd door uw internetbrowser.

 

8.3 DE VERSCHILLENDE UITGEVERS

 

De cookies van de site: dit zijn cookies die door wonderbox.be in uw apparaat worden geplaatst om te voldoen aan de behoefte tot raadpleging, optimalisering en personalisering van de diensten op de site.

 

Cookies van derden: het betreft cookies die worden geplaatst door derde ondernemingen (bijvoorbeeld partners) om uw interessecentra te identificeren en eventueel de reclameberichten die u worden gestuurd op en buiten onze site te personaliseren.

 

Ze kunnen worden geplaatst wanneer u de site raadpleegt of wanneer u klikt in de reclameruimten van de site.

 

8.4 DE COOKIE-INSTELLINGEN WIJZIGEN

 

Technische cookies - noodzakelijk voor de werking van de site wonderbox.be

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze laten u toe om de belangrijkste functionaliteiten van de site te gebruiken en om uw verbinding te beveiligen.

 

 

Functionele cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze verlenen u toegang tot de tijdelijke functionaliteiten van de site (bijvoorbeeld opslaan van uw winkelmandje of van uw log-ingegevens). Daarnaast laten ze toe om de grafische weergave van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat. Deze cookies helpen u dus om vlot en op maat op de site te navigeren. Ze worden gedurende 24 uur bewaard zonder dat u daarvoor uw toestemming moet geven.

 

Bovendien geven deze cookies ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site, over de bezoekersaantallen en over het gebruik van de verschillende elementen van onze site (geraadpleegde content, parcours). Zo kunnen wij statistieken opmaken en het belang en de ergonomie van onze diensten verbeteren (meest bezochte pagina's of rubrieken, meest gelezen artikels, ...). Aan de hand van de cookies weten wij ook hoeveel bezoekers een pagina hebben geraadpleegd.

Punctueel kunnen deze cookies worden geplaatst om, op basis van geaggregeerde en anonieme statistische gegevens, de efficiëntie te meten van de reclamecampagnes van Wonderbox.

 

 

Optionele functionele cookies

 

Het betreft dezelfde functionele cookies die voor langere duur, maximaal 13 maanden, worden bewaard wanneer u daarvoor toestemming geeft.

 

 

Cookies voor gepersonaliseerde content op onze site

 

Deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde content aan te bieden op onze site en om uw klantentrouw te belonen (bijvoorbeeld: peterschapsprogramma). De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site.

 

 

Reclamecookies op andere sites

 

Deze cookies worden gebruikt om u aangepaste informatie te bieden, volgens uw interessecentra, bij het navigeren op het internet. De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site. Het weigeren van reclamecookies heeft echter niet tot gevolg dat u tijdens het navigeren geen advertenties meer ziet. Het enige gevolg is dat er bij de weergave van advertenties geen rekening wordt gehouden met uw interessecentra of voorkeuren wanneer u op het internet navigeert.

 

Aan de hand van de cookies die worden geplaatst door reclame-instellingen kunnen de sitegebruikers anoniem worden geïdentificeerd. Er worden enkel gegevens doorgegeven waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals de url van de bezochte pagina's, de zoektermen die worden ingevoerd in de zoekmotors of de interacties met de advertenties.

 

Het kan ook gaan om cookies van partners van WONDERBOX die de bezoekers van onze site identificeren om hen reclameberichten te kunnen doorsturen. Dat kan gebeuren per e-mail, ook als u uw e-mailadres niet hebt meegedeeld aan WONDERBOX. Deze verwerking gebeurt door toedoen van dienstverleners gespecialiseerd in retargeting die uw e-mailadres en uw toestemming om reclameberichten te ontvangen hebben verkregen via hun partners.

 

 

8.5 UW INTERNETBROWSER INSTELLEN

 

U kunt deze cookies op ieder ogenblik uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer er cookies in uw computer worden geplaatst en u vraagt om deze cookies al dan niet te accepteren.

 

U kunt de cookies geval per geval acccepteren of weigeren of alle cookies systematisch weigeren.

 

Er wordt opgemerkt dat deze instelling uw toegangsvoorwaarden kan wijzigen tot onze content en diensten waarvoor er cookies moeten worden gebruikt. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u van een aantal van onze diensten geen gebruik maken. Om het cookiebeheer zo goed mogelijk aan te passen aan uw verwachtingen, verzoeken wij u om bij de instelling van uw browser rekening te houden met het doel van de cookies.

 

Internet Explorer

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.

Klik onder het tabblad Algemene instellingen, onder Browsergeschiedenis, op Instellingen.

Klik op de knop Bestanden weergeven.

 

Firefox

Ga naar het tabblad Extra van uw browser en selecteer het menu Opties.

Selecteer Privacy in het venster dat verschijnt en klik op Cookies weergeven.

 

Safari

Kies in uw browser het Actiemenu > Voorkeuren.

Klik op Privacy.

Klik op Cookies weergeven.

 

Google Chrome

Klik op het icoon van het menu Extra.

Selecteer opties.

Klik op het tabblad Geavanceerde opties en vervolgens op Privacy.

Klik op de knop Cookies weergeven.

 

9 - HYPERTEKSTLINKS

 

De site kan bepaalde links bevatten naar andere sites waarvan wij de content niet kunnen controleren en die niet gedekt zijn door onderhavig Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze sites, noch voor de manier waarop uw gegevens er worden verzameld en verwerkt.

 

10 - BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Wij verbinden ons ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de beveiliging van de gegevens te garanderen. Het betreft passende technische en organisatorische maatregelen die een gepast veiligheidsniveau garanderen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • pseudonimisering en versleuteling van de gegevens;
 • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de gegevens tijdig te herstellen;
 • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

 

Met dat doel verzoeken wij u om uw paswoord geheim te houden en het aan niemand mee te delen. U blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen van het niet geheim houden van het paswoord dat u hebt gekozen om toegang te verkrijgen tot uw account.

 

Ten behoeve van de betalingen worden de betaalkaartgegevens verzameld door OGONE®, onze dienstverlener voor de betalingen. Hij is de enige bestemmeling van de verzamelde gegevens en staat in voor de bewaring ervan. De gegevens worden opgeslagen op de servers van OGONE en worden op geen enkel ogenblik doorgestuurd naar de servers van WONDERBOX. OGONE is belast met het vragen van de toestemming aan de bank en stuurt ons het transactienummer door dat de verrichtingen mogelijk maakt. OGONE bewaart de gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de verrichting en de uitoefening van het herroepingsrecht.

 

11 - RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

 

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht op inzage, verwijdering of portabiliteit van de gegevens die u aangaan en kunt u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens of aan deze verwerking beperkingen opleggen. U hebt tevens het recht om aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden, binnen de voorwaarden bepaald in artikel 40.1 van de wet Informatica en Vrijheden. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

 

Bij het navigeren op de site hebt u op ieder ogenblik toegang tot uw gegevens via uw klantenruimte. U kunt uw gegevens verbeteren als de situatie verandert of zich verzetten tegen de verzameling van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

 

Bepaalde gegevens zijn echter noodzakelijk voor de behandeling van uw bestelling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen gevolg geven aan uw bestelling.

 

U kunt tevens op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen.  Daarvoor hoeft u enkel een aanvraag te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en adres, naar het volgende adres:

WONDERBOX / Klantendienst

Brand Whitlocklaan 87

1200 Brussel

 

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet uw aanvraag ondertekend zijn en vergezeld van een identiteitsbewijs zodat wij kunnen nagaan of de aanvraag afkomstig is van de betrokkene. Binnen 1 maand na de ontvangst van de aanvraag zal u een antwoord worden gestuurd. In voorkomend geval, als de aanvraag complex is of als wij veel aanvragen ontvangen, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

 

U kunt uw rechten ook uitoefenen door uw aanvraag te versturen via het contactformulier onder het tabblad "Hulp & Contact"/" Ons bereiken".

 

12 – FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna de"DPO" genoemd) is WONDERBOX en kan per post worden gecontacteerd op het volgende adres:

DPO – MULTIPASS

71 rue Desnouettes

75015 PARIS

FRANKRIJK

 

U kunt de DPO ook contacteren  door uw aanvraag te versturen via het contactformulier onder het tabblad "Hulp & Contact"/" Ons bereiken".

 

13 - PASSENDE WAARBORGEN

MODELCONTRACTBEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERWERKERS DIE GEGEVENS DOORGEVEN BUITEN DE EU

 

“De partijen zijn de volgende modelcontractbepalingen (hierna de "bepalingen" genoemd) OVEREENGEKOMEN teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de fundamentele vrijheden en rechten van de personen bij de doorgifte van de in bijlage 1 bedoelde persoonsgegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur.

 

 1. Definities

Voor de toepassing van de bepalingen:

 1. a) gelden voor "persoonsgegevens", "bijzondere categorieën gegevens", "verwerken/verwerking", "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker", "betrokkene" en "toezichthoudende autoriteit" dezelfde definities als in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 2. b) wordt onder "gegevensexporteur" verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;
 3. c) wordt onder "gegevensimporteur" verstaan: de verwerker die overeenkomt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen om deze na doorgifte namens de gegevensexporteur te verwerken in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van de bepalingen, en die niet onderworpen is aan een regeling van een derde land die passende bescherming biedt in de zin van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG;
 4. d) wordt onder „subverwerker” verstaan: een verwerker die door de gegevensimporteur of een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker is gecontracteerd en die overeenkomt van de gegevensimporteur of van een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker persoonsgegevens te ontvangen, uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht na de doorgifte, overeenkomstig de instructies van de gegevensexporteur, de voorwaarden van de bepalingen en de voorwaarden van het schriftelijke contract inzake subverwerking;
 5. e) wordt onder "toepasselijk recht inzake gegevensbescherming” verstaan: de wettelijke bepalingen ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen, en met name hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die in de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing zijn op een voor de verwerking verantwoordelijke;
 6. f) wordt onder "technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen” verstaan: maatregelen die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking de doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

 

 1. Bijzonderheden betreffende de doorgifte

De bijzonderheden betreffende de doorgifte, met name, in voorkomend geval, de bijzondere categorieën persoonsgegevens, worden nader omschreven in bijlage 1, die wezenlijk deel uitmaakt van de bepalingen.

 

 1. Derdenbeding
 2. De betrokkenen kunnen deze bepaling en bepaling 4, onder b) tot en met i), bepaling 5, onder a) tot en met e) en g) tot en met j), bepaling 6, leden 1 en 2, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 als derde begunstigden tegenover de gegevensexporteur afdwingen.

 

 1. De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de gegevensimporteur afdwingen in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of heeft opgehouden rechtens te bestaan, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dit geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen.

 

 1. De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de subverwerker afdwingen in die gevallen waarin zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dat geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker jegens derden blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.

 

 1. De partijen verzetten zich er niet tegen dat de betrokkenen door een vereniging of andere instelling worden vertegenwoordigd, indien de betrokkenen dit uitdrukkelijk wensen en dit in het nationale recht is toegestaan.

 

 1. Verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 

 1. a) de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de doorgifte zelf, is geschied en zal blijven geschieden in overeenstemming met alle relevante bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (en, waar van toepassing, is gemeld aan de betrokken autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd), en dat zij niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen van die staat;
 2. b) hij de gegevensimporteur instructie heeft gegeven, en gedurende de verwerking van de persoonsgegevens zal geven, de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de bepalingen te verwerken;
 3. c) de gegevensimporteur voldoende waarborgen zal bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in bijlage 2 bij dit contract worden omschreven;
 4. d) deze beveiligingsmaatregelen, na een beoordeling van de vereisten van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, geschikt zijn bevonden om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking, en deze maatregelen gezien de aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden risico’s een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging;
 5. e) hij op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen zal toezien;
 6. f) wanneer de doorgifte bijzondere categorieën gegevens betreft, de betrokkene ervan in kennis is gesteld, of vóór of zo spoedig mogelijk na de doorgifte ervan in kennis zal worden gesteld, dat zijn gegevens kunnen worden doorgegeven naar een derde land dat geen passende bescherming biedt als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG;
 7. g) hij overeenkomstig bepaling 5, onder b), en bepaling 8, lid 3, ontvangen kennisgevingen van de gegevensimporteur of een subverwerker aan de toezichthoudende autoriteit zal doorzenden, wanneer hij (dat wil zeggen de gegevensexporteur) besluit de doorgifte voort te zetten of de opschorting op te heffen;
 8. h) hij op verzoek een afschrift van de bepalingen ter beschikking van de betrokkene zal stellen, met uitzondering van bijlage 2, alsmede een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en een afschrift van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat overeenkomstig de bepalingen dient te worden opgesteld; indien de bepalingen of het contract commerciële informatie bevatten, mag de gegevensexporteur deze commerciële informatie verwijderen;
 9. i) in geval van subverwerking de verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig bepaling 11 door een subverwerker die ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen waarborgt als de gegevensimporteur overeenkomstig deze bepalingen; en
 10. j) hij zal toezien op de naleving van bepaling 4, onder a) tot en met i).

 

 1. Verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 

 1. a) hij de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met diens instructies en met de bepalingen verwerkt; indien hij om welke reden dan ook daartoe niet in staat is, stemt hij ermee in de gegevensexporteur onverwijld daarvan in kennis te stellen, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;
 2. b) hij geen reden heeft aan te nemen dat de op hem toepasselijke wetgeving hem belet de van de gegevensexporteur ontvangen instructies en zijn verplichtingen krachtens het contract na te komen, en dat hij in geval van een wijziging in deze wetgeving die in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de in de bepalingen opgenomen waarborgen en verplichtingen, de gegevensexporteur, zodra hij de wijziging kent, onverwijld daarvan in kennis stelt, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;
 3. c) hij de in bijlage 2 omschreven technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vóór de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens heeft getroffen;
 4. d) hij de gegevensexporteur onverwijld ervan in kennis stelt wanneer:
 5. i) een wetshandhavingsinstantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving anderszins is verboden, zoals een strafrechtelijk verbod dat ten doel heeft de vertrouwelijkheid van een wetshandhavingsonderzoek te bewaren;
 6. ii) iemand per ongeluk of op ongeoorloofde wijze toegang tot de gegevens heeft gehad;

iii)           hij van de betrokkenen rechtstreeks een verzoek heeft ontvangen, waarop hij niet ingaat, tenzij hem dit anderszins is toegestaan;

 1. e) hij alle vragen van de gegevensexporteur betreffende de door hem uitgevoerde verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens zo spoedig mogelijk naar behoren beantwoordt en het advies van de toezichthoudende autoriteit volgt bij de verwerking van de doorgegeven gegevens;
 2. f) hij op verzoek van de gegevensexporteur zijn verwerkingsvoorzieningen beschikbaar stelt voor controle van de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten, welke wordt uitgevoerd door de gegevensexporteur of door een controleorgaan waarvan de leden onafhankelijk zijn, over de vereiste beroepskwalificaties beschikken, tot geheimhouding verplicht zijn en door de gegevensexporteur worden aangewezen, waar van toepassing in overleg met de toezichthoudende autoriteit;
 3. g) hij, wanneer de betrokkene geen afschrift van de gegevensexporteur kan verkrijgen, hem op verzoek een afschrift van de bepalingen alsmede eventuele subverwerkingscontracten ter beschikking stelt, met uitzondering van bijlage 2 die door een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen wordt vervangen; indien de bepalingen of contracten commerciële informatie bevatten, mag de gegevensimporteur deze commerciële informatie verwijderen;
 4. h) hij, wanneer subverwerking plaatsvindt, de gegevensexporteur tevoren heeft ingelicht en diens schriftelijke toestemming heeft verkregen;
 5. i) de verwerkingsdiensten van de subverwerker overeenkomstig bepaling 11 zullen worden uitgevoerd;
 6. j) hij van elk subverwerkingscontract dat hij in het kader van de bepalingen aangaat, onverwijld een afschrift doet toekomen aan de gegevensexporteur.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. De partijen komen overeen dat elke betrokkene die ten gevolge van een schending van de verplichtingen bedoeld in bepaling 3 of bepaling 11 door een partij of een subverwerker schade heeft geleden, het recht heeft van de gegevensexporteur vergoeding voor de geleden schade te ontvangen.

 

 1. Wanneer de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming door de gegevensimporteur of diens subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen, als bedoeld in lid 1, tegen de gegevensexporteur kan instellen doordat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de gegevensimporteur ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de gegevensimporteur alsof hij de gegevensexporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden.

 

De gegevensimporteur kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door zich te beroepen op niet-nakoming van verplichtingen door de subverwerker.

 

 1. Wanneer de betrokkene de in lid 1 of 2 bedoelde vordering wegens niet-nakoming door de subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen niet tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur kan instellen doordat zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de subverwerker ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de subverwerker, met betrekking tot diens eigen verwerkingsactiviteiten krachtens de bepalingen, alsof deze de gegevensexporteur of de gegevensimporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden. De aansprakelijkheid van de subverwerker blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.

 

 1. Bemiddeling en rechtsmacht
 2. De gegevensimporteur stemt ermee in dat, indien de betrokkene tegen hem rechten ten behoeve van derden en/of vorderingen tot schadevergoeding krachtens de bepalingen inroept, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene aanvaardt:
 3. a) om het geschil te onderwerpen aan bemiddeling door een onafhankelijke persoon of, waar van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit;
 4. b) om het geschil voor te leggen aan een rechterlijke instantie in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

 

 1. De partijen komen overeen dat de door de betrokkene gemaakte keuze geen afbreuk doet aan diens materiële of formele rechten om op grond van andere bepalingen van nationaal of internationaal recht verhaal te zoeken.

 

 1. Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten
 2. De gegevensexporteur stemt ermee in een afschrift van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit neer te leggen, indien deze daarom verzoekt of indien dit krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming vereist is.

 

 1. De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit bevoegd is bij de gegevensimporteur en eventuele subverwerkers een controle te verrichten die dezelfde reikwijdte heeft en aan dezelfde voorwaarden is onderworpen als die welke krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming voor haar controle van de gegevensexporteur zouden gelden.

 

 1. Indien er wetgeving bestaat die op de gegevensimporteur of een subverwerker van toepassing is en die de uitvoering van controles als in lid 2 bedoeld op de gegevensimporteur of een subverwerker verbiedt, stelt de gegevensimporteur de gegevensexporteur daarvan onverwijld in kennis. In een dergelijk geval mag de gegevensexporteur de in bepaling 5, onder b), bedoelde maatregelen nemen.

 

 1. Toepasselijk recht

Op de bepalingen is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten het Franse recht.

 

 1. Wijziging van het contract

De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen niet te wijzigen. Dit vormt voor de partijen geen beletsel om indien nodig bepalingen toe te voegen betreffende met de transactie verband houdende vraagstukken, mits deze niet met de modelcontractbepalingen in strijd zijn.

 

 1. Subverwerking
 2. De gegevensimporteur besteedt de verwerkingsactiviteiten die hij overeenkomstig de bepalingen namens de gegevensexporteur uitvoert, niet uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Indien de gegevensimporteur met toestemming van de gegevensexporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de bepalingen uitbesteedt, dient hij met de subverwerker een schriftelijk contract te sluiten waarbij aan de subverwerker dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die waaraan de gegevensimporteur uit hoofde van de bepalingen moet voldoen (3). Indien de subverwerker niet voldoet aan zijn verplichtingen tot gegevensbescherming uit hoofde van dat schriftelijke contract, blijft de gegevensimporteur jegens de gegevensexporteur volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van dat contract.

 

 1. In het tevoren tussen de gegevensimporteur en de subverwerker te sluiten schriftelijke contract dient tevens een derdenbeding te zijn opgenomen zoals vervat in bepaling 3, dat voorziet in gevallen dat de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding als bedoeld in bepaling 6, lid 1, kan instellen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur omdat deze feitelijk zijn verdwenen, hebben opgehouden rechtens te bestaan of insolvent zijn geworden, en er geen rechtsopvolger is die contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.

 

 1. Op de bepalingen betreffende de gegevensbeschermingsaspecten van de subverwerking uit hoofde van het in lid 1 bedoelde contract is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten het Franse recht.

 

 1. De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingscontracten die krachtens de bepalingen zijn gesloten en door de gegevensimporteur overeenkomstig bepaling 5, onder j), zijn aangemeld, en werkt deze ten minste eenmaal per jaar bij. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die op de gegevensexporteur toezicht houdt.

 

 1. Verplichting na de beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens
 2. De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur en de subverwerker na het beëindigen van de verlening van de gegevensverwerkingsdiensten alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de gegevensexporteur terugbezorgen of, indien de gegevensexporteur dat verkiest, alle persoonsgegevens vernietigen en aan de gegevensexporteur verklaren dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de gegevensimporteur toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens terug te bezorgen of te vernietigen. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven gegevens niet verder actief zal verwerken.

 

2.            De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat zij op verzoek van de gegevensexporteur en/of de toezichthoudende autoriteit hun  verwerkingsvoorzieningen voor een controle van de in lid 1 bedoelde maatregelen beschikbaar zullen stellen.

« Terug bovenaan de pagina

2. Wettelijke vermeldingen

De site www.wonderbox.com/be (hierna de “Site”) is een website uitgegeven door de firma WONDERBOX, handelsnaam van de vennootschap WONDERBOX NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel op Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

Intracommunautair btw-nummer: BE0821125982

De Site wordt gehost door:
INTRINSEC
215, avenue Georges Clémenceau
92024 NANTERRE - Frankrijk

De verantwoordelijke uitgever is Jacques-Christophe Blouzard

Voor alle teksten en beelden op deze site: Copyright WONDERBOX NV - Alle auteursrechten van de werken voorbehouden.

Behoudens schriftelijke en voorafgaande formele toestemming is de reproductie, alsook elk ander gebruik van de werken dan het individueel en privé raadplegen ervan, verboden.

Voor elke inlichting kunt u ons contacteren op +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag).

« Terug bovenaan de pagina

De Wonderbox-voordelen
 
KEUZEGARANTIE
Meer dan 35 000 activiteiten, overal in België en elders in Europa
 
KWALITEITSGARANTIE
92% van onze klanten is tevreden.
100% van onze partners wordt zorgvuldig uitgekozen.