Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke informatie

1. Inleiding

1.1. Definities

Verkoper : deze term verwijst naar WONDERBOX, handelsnaam van de vennootschap WONDERBOX NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel te Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel en met als maatschappelijk doel de verkoop van Geschenkbonnen van verschillende aanbieders van vrijetijds- of reisprestaties.

Koper : deze term verwijst naar de persoon die een Geschenkdoos heeft besteld of gekocht.
De Koper kan al dan niet de Begunstigde van de Geschenkdoos zijn, naargelang hij de Geschenkdoos zelf gebruikt of aan een derde schenkt.

Activiteit : verwijst naar een activiteit naar keuze die gekozen werd op de website en die werd verstuurd in de vorm van een Geschenkbon zonder datum, zonder nominale waarde en niet op naam, en met een beschrijving van de gekozen activiteit. De Activiteit kan ook een "Activiteit à la carte” genoemd worden.

Tegoed: credit door de Verkoper toegekend aan het persoonlijke account van de Koper of de Begunstigde bij een omruiling volgens de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit tegoed, vermeld op het persoonlijke account van de Koper of de Begunstigde, kan binnen een vastgelegde termijn op de website www.wonderbox.be gebruikt worden voor de aankoop van Producten, behalve Producten die uitsluitend fysiek worden verkocht.

Begunstigde : verwijst naar de persoon die in het bezit is van een Wonderbox Geschenkdoos of e-ticket.

Geschenkbon: verwijst naar de Geschenkbon, deel van de Producten, die de Begunstigde overhandigt aan de Partner ter betaling van de Prestatie die hij heeft gekozen uit de gids of het activiteitenboekje, of op de Site. De betaling kan ook gebeuren via het doorgeven van het geschenkbonnummer. De Geschenkbon kan eveneens de vorm van een elektronisch ticket aannemen.

Geschenkdoos : verwijst naar het concept van de geschenkdoos ontwikkeld door WONDERBOX. De Geschenkdoos bevat 2 elementen:

 • een gids of activiteitenboekje met de beschrijving van een onvolledige lijst van Prestaties aangeboden door de Partners die deelnemen aan het concept.
 • een Geschenkbon zoals hierboven gedefinieerd.

Geschenkdoos op maat : Geschenkdoos gepersonaliseerd voor de Begunstigde, bestaande uit een Geschenkbon en een beperkte lijst van 2 tot 4 gekozen Activiteiten.

Uiterste Geldigheidsdatum : datum op de Geschenkbon die de Koper aangeeft tot wanneer hij van een Prestatie kan genieten of tot wanneer hij een omruiling kan aanvragen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.

Partner(s) : verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere Prestaties levert die opgenomen zijn in een Geschenkdoos.

Partij(en) : verwijst gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of de Begunstigde en de Verkoper.

Prestatie :verwijst naar de Prestatie of het Product geleverd door de Partner aan de Begunstigde bij de overhandiging van de Geschenkbon.

Product(en) : verwijst naar de Activiteiten, Geschenkdozen en Geschenkdozen op Maat. Als de Geschenkbon verwijst naar een elektronisch ticket via e-mail verstuurd naar de Koper of Begunstigde, wordt vermeld dat het Producten in een elektronische versie betreft.

Site : verwijst naar de website van WONDERBOX: www.wonderbox.be

Wondercard: waardebon van een vooraf bepaald bedrag in de vorm van een code of in de materiële vorm van een kaart. De Wondercard laat toe één of meerdere producten op de Site te kopen, dat volgens een bepaald bedrag en een vooraf bepaalde geldigheidsduur. De Wondercards kunnen niet worden omgeruild of worden verlengd.

1.2. Voorwerp van het contract

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en Garanties (hierna “AVG”) hebben tot doel het vastleggen van de voorwaarden en modaliteiten waarin de Verkoper de verkoop van de Producten aanbiedt aan Kopers.

Dientengevolge impliceert elke bestelling van de Koper zijn aanvaarding zonder voorbehoud van en zijn volledige instemming met de geldende AVG die voorrang hebben op elk ander document, behalve bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door de Verkoper.

De Koper erkent dat hij vóór zijn bestelling kennis heeft genomen van de AVG.

De geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden treden in werking vanaf 06 november 2017. Ze annuleren en vervangen alle vorige versies.

De Verkoper behoudt zich het recht om de geldende AVG op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Site te publiceren. Bij wijziging van de AVG gelden de AVG die van kracht zijn op de datum van de bestelling, waarvan een kopie zal worden overgemaakt aan de Koper samen met de bevestiging van zijn bestelling.

De ongeldigheid van een bepaling van de geldende AVG betekent niet de ongeldigheid van de AVG.

De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van de AVG door de Verkoper kan niet gelden als een afstand zijnerzijds van alle andere bepalingen van de AVG die van kracht blijven.

De foto’s op de Site hebben geen enkele contractuele waarde.

« Terug bovenaan de pagina

2. Procedure en modaliteiten van de bestelling

De Koper kan zijn bestelling plaatsen via de website www.wonderbox.be of via telefoon.

2.1. Via de website: www.wonderbox.be

Elke bestelling van een Product voorgesteld op de website veronderstelt de raadpleging en de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden zonder de vereiste van een handtekening van de Koper.

De bestellingen op de website zijn onderworpen aan een strikt na te volgen procedure. Deze online procedure bestaat uit op elkaar volgende schermen waarop de verschillende fasen worden vermeld die de Koper moet volgen om zijn bestelling bij de Verkoper te bevestigen.

2.1.1. Productkeuze

Om een bestelling te plaatsen op de Site moet de Koper een Product kiezen door de Site te bekijken. Als hij zijn keuze heeft gemaakt, klikt hij op de knop “Geef deze geschenkdoos cadeau”.

2.1.2. Winkelmandje controleren

Daarna moet hij de inhoud van zijn winkelwagen controleren (of eventueel verdergaan met kiezen als hij nog andere Producten wenst toe te voegen) en moet hij, als dat mogelijk is, kiezen tussen een Product in papieren versie of een Product in elektronische versie.

Hij kan aan zijn winkelmandje ook “Geschenkopties” toevoegen waaronder een gepersonaliseerde verpakking of een cadeautasje.

Hij kan ook een promotiecode invoeren, als hij er een heeft.

Als het winkelmandje volledig is en de Koper tevreden is, dan kiest hij zijn leveringswijze, vult hij zijn e-mailadres waarop hij de bevestiging van de bestelling wenst te ontvangen in en klikt hij op de knop “Ga naar betaling”.

2.1.3. Identificatie:

Als de Koper al een account heeft dan moet hij zich aanmelden om zijn bestelling te voltooien.

Hij kan zich aanmelden op zijn persoonlijke account via Facebook of door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren in de voorziene velden, en dan op de knop “Aanmelden” te klikken.

Heeft hij geen account dan gaat hij direct naar de volgende stap “Gegevens en betaling”.

2.1.4. Gegevens en betaling

De Koper controleert/noteert vervolgens het facturatieadres (vult het adres aan of verbetert het indien nodig) en het leveringsadres van het/de Product(en).

Daarna kiest hij zijn betalingswijze(n).

Voor hij zijn bestelling kan bevestigen en overgaan tot de betaling moet hij het vakje “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden" aanvinken en daarna klikken op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen".

Voor online betalingen wordt de Koper naar een beveiligde betalingspagina geleid. Hij ontvangt een bevestigingsmail zodra de betaling werd verricht. Pas na de betaling wordt de bestelling als definitief en het contract als zijnde opgemaakt beschouwd.

Voor betalingen via overschrijving, ontvangt Koper via e-mail een bestellingsbevestiging wanneer de Koper op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen" klikt. De bestelling zal enkel definitief worden en het contract zal enkel als opgemaakt worden beschouwd na ontvangst van de betaling met als mededeling: naam en voornaam van de Koper en het nummer van zijn bestelling. De contractuele informatie zal worden opgenomen bevestigingsmail van de bestelling.

2.1.5. Account aanmaken

Als de Koper geen account heeft dan kan hij er een aanmaken via Facebook of door de gevraagde verplichte velden in te vullen.

Wenst hij geen account aan te maken dan worden zijn gegevens toch bewaard zoals bij elke Koper, en voor dezelfde doeleinden. Deze gegevens kunnen teruggevonden worden als hij zich opnieuw aanmeldt op de Site om een bestelling te plaatsen.

2.2. Via telefoon

De Producten kunnen telefonisch worden besteld op het nummer + 32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u.

De contractuele informatie zal bevestigd worden via e-mail.

In ieder geval behoudt de Verkoper zich het recht elke bestelling te weigeren omwille van gegronde redenen en meer bepaald bij vermoeden van fraude of indien de hoeveelheid van de bestelde producten abnormaal hoog is voor niet-professionele Kopers.

2.3. Fraudebestrijding

In het kader van zijn beleid van fraudebestrijding en van de regelmatige controles die in dit kader verricht worden, behoudt de Verkoper zich het recht bij elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, aan de Koper een bewijsstuk te vragen om de bestelling goed te keuren.

In dat geval ontvangt de Koper een mail voor 12u waarin staat dat zijn bestelling wordt nagekeken. Hij zal daarna verzocht worden om de bewijsstukken die nodig zijn voor de goedkeuring te bezorgen.

Als de Koper binnen een termijn van 2 dagen na dit verzoek van de Verkoper de aanvraag niet beantwoordt, dan wordt de betreffende bestelling automatisch geannuleerd, zonder dat de Koper nadien klacht kan indienen.

« Terug bovenaan de pagina

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Koper de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling.

In overeenstemming met de Openbare Raadpleging van de Europese Commissie, begonnen 20 november 2008, is de verkoop van Geschenkbonnen niet onderworpen aan btw in relatie met consumenten.

Dientengevolge mogen de documenten die worden overgemaakt aan de eindconsument bij de levering van de Producten geen gefactureerde btw bevatten.

Daarentegen de “Geschenkopties” die tijdens de controlefase van het winkelmandje worden voorgesteld zijn onderworpen aan de btw aan het tarief van het product waarvan sprake.

De verzendingskosten, zoals omschreven in artikel 5.3, voor de levering van het Product zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve bij een uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen. Deze kosten zijn het onderwerp van een bijkomende facturering en worden vermeld op de bestelbon bij een aankoop per telefoon of vóór de bevestiging van de bestelling bij een aankoop van het Product op de Site.

De verzendingskosten zijn onderworpen aan het normale btw-tarief.

« Terug bovenaan de pagina

4. Voorwaarden en betalingswijze

De betaling van de aankopen wordt uitgevoerd volgens de volgende modaliteiten, zoals gespecifieerd op de Site:

 • hetzij met bankkaart (Kredietkaart, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express)

  Bij aankoop van het Product via de Site of via telefoon geeft de Koper in de daartoe voorziene velden of aan de telefonist: het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de verificatiecode op de achterzijde van de kaart.
  Het totaalbedrag van de bestelling zal op de dag van de bestelling gedebiteerd worden van de bankkaart. WONDERBOX behoudt zich het recht de verwerking van bestellingen of leveringen op te schorten bij een niet-betaling of bij het ontbreken van de toestemming voor een betaling met bankkaart door de officieel erkende en gebruikelijke instanties op het internet.
  De Site is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen, geleverd door OGONE®, dat zorgt voor een versleutelde overdracht van de bankgegevens van de consument.

 • hetzij via een overschrijving naar de volgende rekening:

  Begunstigde: Wonderbox België
  Brand Whitlocklaan 87
  1200 Brussel - België
  IBAN : BE46 0016 0162 8836
  BIC : GEBABEBB

 • hetzij via het PayPal-account van de Koper, via de Wondercard of via andere betalingswijze beschikbaar op de Site.

  In elk geval wordt de verzendingstermijn van de Producten berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

« Terug bovenaan de pagina

5. Levering

5.1.

De Geschenkdozen worden uitgegeven in een beperkte hoeveelheid vanwege de beperkte onthaalcapaciteiten van de Partners en de beperkte geldigheidsduur van de Producten.

Het Productaanbod is geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de Uiterste Geldigheidsdatum van de WONDERBOX Producten.

Bij de onbeschikbaarheid van het gevraagde product, wordt de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hij zal de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren.

De Koper heeft keuze uit het volgende:

 • de terugbetaling van het bedrag, ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de datum waarop de Koper Wonderbox heeft geïnformeerd dat hij zijn bestelling niet wenst te behouden.
 • de omruiling tegen Producten van gelijke aard en prijs. Na de keuze van de Koper zal er een nieuwe bestelling worden opgemaakt voor het nieuwe Product. Deze bestelling zal zo spoedig mogelijk worden behandeld daar de betaling reeds werd aanvaard.

Als een omruiling niet mogelijk is, zal WONDERBOX overgaan tot de terugbetaling van de gestorte bedragen. WONDERBOX zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor onbeschikbaarheid van een Product en de Koper kan geen schadevergoeding vorderen op deze grond.

5.2.

De fysieke WONDERBOX Producten zullen geleverd worden op het postadres dat werd opgegeven bij de bestelling.

WONDERBOX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen hetzij de afwezigheid van de ontvanger bij de levering van het Product, hetzij een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

Desondanks bij duidelijke vertraging verbindt WONDERBOX zich er evenwel toe om actie te ondernemen om de verstoorde werking van de transportdienst/e-mailverzending waarvoor het verantwoordelijk is, na te gaan en vervolgens te verhelpen.

5.3.

De levering van de Geschenkdozen wordt afgehandeld door Bpost.

De details en kosten van leveringen zijn beschikbaar op het volgende adres : leveringsvoorwaarden

Bij een vertraging van de levering zal WONDERBOX niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht of het toedoen van de derde die verantwoordelijk is voor het transport, namelijk de verzendingsfirma.

De Koper kan ook kiezen om een elektronische versie van zijn Geschenkdoos of Activiteit te laten leveren.

5.4.

De Producten in elektronische versie zullen verzonden worden naar het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. Het is aan de Koper om het ticket af te drukken.

WONDERBOX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer de vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

« Terug bovenaan de pagina

6. Recht van herroeping

In het geval van 'verkoop vanop afstand', beschikt de Koper over een herroepingsrecht van 14 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de Wonderbox Geschenkdoos / -dozen, hetzij door de Koper, of bij gebrek door de Begunstigde, zonder dat deze zijn/haar motieven dient te rechtvaardigen, noch verdere kosten dient te betalen, met uitzondering van de verzendings- en terugzendingskosten die voor de rekening van de Koper zijn.

Alleen herroepingen vergezeld van het herroepingsformulier verkrijgbaar op de Site zullen in aanmerking worden genomen door WONDERBOX en aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling.

Volgens het artikel VI.53 van de Code van Economisch Recht hebben de Geschenkdozen op Maat geen herroepingsrecht.

Het herroepingsformulier afdrukken

Enkel de Geschenkdozen in fysieke vorm die binnen de toegestane termijn en in een perfecte staat van uitzicht en verpakking (de Geschenkbon en de activiteitengids moeten onbeschadigd teruggezonden worden in de bijbehorende Geschenkdoos) worden teruggestuurd, zullen terugbetaald worden.

De Geschenkdozen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: WONDERBOX, Klantendienst, Brand Whitlocklaan 87 –1200 Brussel.

Elke terugzending uitgevoerd conform de voorwaarden van dit artikel, geeft recht op een terugbetaling, ten laatste binnen de 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de Geschenkdoos in perfecte staat.

De Koper of de Begunstigde is vrij om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Hij drukt meteen zijn akkoord uit om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Voor zover nodig komt de beslissing van de Begunstigde om van zijn Prestatie te genieten neer op de stilzwijgende maar onweerlegbare uiting van zijn afzien van het recht van herroeping.

Het geldende artikel is niet van toepassing op professionele Kopers.

« Terug bovenaan de pagina

7. Omruiling en Verlenging

7.1. Omruilingsvoorwaarden


De Koper of Begunstigde beschikt, uitgezonderd in het geval van een tekort aan voorraad, over de mogelijkheid om zijn Product om te ruilen of de geldigheidsduur ervan te verlengen en dat op elk moment binnen de geldigheidsperiode van het Product volgens volgende vastgelegde voorwaarden.

De verlenging gebeurt via de omruiling voor een geschenkdoos in elektronische versie met een Geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoopdatum van het nieuwe Product. De omruiling is enkel mogelijk van een Geschenkdoos die voorgaand niet werd gebruikt. In geen geval is een terugbetaling mogelijk.

In elk geval beschikt de Koper of Begunstigde bij de aanvraag van de omruiling van zijn Product over de mogelijkheid een nieuw WONDERBOX Product te bekomen van dezelfde of van een mindere waarde als het Product dat hij wenst om te ruilen, beperkt tot de Producten beschikbaar in een elektronische versie. Hij heeft eveneens de mogelijkheid een Product van hogere waarde te bekomen mits de betaling van het verschil tussen de waarde van het omgeruilde Product en het nieuw aangevraagde Product.

De omruilingsvoorwaarden variëren volgens de Geldigheidsdatum vermeld op de Geschenkbon of op het Persoonlijke account van de Begunstigde :


Geldigheidsdatum vanaf 31 maart 2017

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product gratis en onbeperkt om te ruilen op voorwaarde dat hij de omruiling aanvraagt voor de uiterste Geldigheidsdatum vermeld op zijn Geschenkbon of Persoonlijke account (ook wanneer de geschenkdoos al dan niet eerder werd omgeruild) en volgens de procedure omschreven in artikel 7.2.
 • Opgelet: na de uiterste Geldigheidsdatum van het Product vermeld op de Geschenkbon of op het Persoonlijke account van de Begunstigde, is een omruiling niet meer mogelijk.

 • Geldigheidsdatum van voor 31 maart 2017

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product op elk moment binnen de geldigheidsperiode van het Product of in de maand daaropvolgend om te ruilen. Per Product wordt enkel een eenmalige omruiling of verlenging aanvaard.
 • In het geval dat de omruiling wordt aangevraagd voor of op de uiterste Geldigheidsdatum zelf, worden geen administratiekosten aangerekend.
 • In het geval dat de omruiling wordt aangevraagd in de maand volgend op de uiterste Geldigheidsdatum, worden administratiekosten van twintig (20) euro inclusief btw aangerekend.
 • Vanaf één maand na de uiterste Geldigheidsdatum is een omruiling niet meer mogelijk.
 • Enkel Producten niet resulterend uit een voorgaande omruiling/verlenging kunnen worden omgeruild.
 • 7.2.Omruilingsprocedure


  De Koper of Begunstigde moet, indien deze stap nog niet werd uitgevoerd, een Persoonlijk account aanmaken op onze Website en zich vervolgens aanmelden om de volgende stappen te volgen.

  Binnen de rubriek gewijd aan omruilingen, dient hij het nummer van zijn Geschenkbon in te geven en te klikken op “Mijn geschenkbon omruilen”.

  Binnen het kader van een omruiling van een fysieke Geschenkdoos dient de Koper of Begunstigde, om zijn omruilingsproces af te ronden, de omruilingsbon te printen en samen met de Geschenkbon via post te verzenden naar Wonderbox (liefst via aangetekende brief) op volgend adres: WONDERBOX - Klantendienst omruiling/verlenging – Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

  Als datum van de omruilingsaanvraag wordt de datum van de verzending genomen, met de stempel van bpost als bewijs.

  Als aan de omruilingsvoorwaarden werd voldaan en als de bovenstaande omruilingsprocedure werd gerespecteerd, ontvangt de Koper of Begunstigde een brief die hem informeert over de aanmaak van een Tegoed overeenstemmend met de waarde van het(de) omgeruilde Product(en),met uitzondering van de Geschenkdoos op Maat, waarvoor het Tegoed wordt toegekend op basis van de waarde van de Geschenkbon min de personaliseringskosten van de Geschenkdoos op Maat. Het Tegoed is enkel te gebruiken op onze Website www.wonderbox.be gedurende een periode van zes (6) maanden na de toekenning , voor elke bestelling van een nieuw Product in de vorm van een elektronisch ticket.

  Indien er aan het account van de Koper of Begunstigde binnen dezelfde periode van zes maanden meerdere Tegoeden worden toegekend, worden de Tegoeden opeenvolgend geregistreerd. De verschillende tegoeden worden samengevoegd tot één uniek Tegoed. Daarentegen behoudt elk Tegoed zijn eigen geldigheidsduur tellend vanaf de toekenningsdatum.

  Het Tegoed is mogelijk te gebruiken in één enkele keer wanneer de prijs van het Product hoger is dan de waarde van het Tegoed. Het Tegoed is mogelijk te gebruiken over meerdere keren binnen de geldigheidsperiode van 6 maanden wanneer de prijs van het Product lager is dan de waarde van het Tegoed. In het laatste geval blijft de overige waarde van het Tegoed automatisch geregistreerd op het account van de Koper of Begunstigde. Een Tegoed is niet cumuleerbaar met een kortings- of promotiecode. De bestelling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden vermeld in artikel 2.

  Binnen het kader van een omruiling is het bestelde Product een Product in elektronische versie met een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoopdatum.

  8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheid

  8.1. Gebruiksvoorwaarden van de WONDERBOX Geschenkdozen en Aansprakelijkheid

  8.1.1

  De Geschenkbon is geldig voor één enkele activiteit die wordt voorgesteld hetzij in het activiteitenboekje van het Product, hetzij op de Site www.wonderbox.be onder de nieuwe aanbiedingen van het geselecteerde Product.

  De Geschenkbon is geldig tot de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de achterzijde. Na deze datum kan hij worden omgeruild/verlengd volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.2.

  8.1.2

  De Partner kan aan de Begunstigde vragen hem de Geschenkbon te bezorgen om de reservatie te bevestigen. Het is erg aanbevolen om het voor de Partner bestemde deel van de bon, voorzien van de gegevens van de Begunstigde, te verzenden mét een ontvangstbewijs. De Begunstigde dient het deel van de bon met het unieke Geschenkbonnummer, de Uiterste Geldigheidsdatum en de titel van de Geschenkdoos te bewaren. Noch WONDERBOX, noch de Partner kunnen verantwoordelijk worden gehouden kunnen voor het verlies van de Geschenkbon.

  8.1.3

  Rekening houdend met de geldigheidsduur van de WONDERBOX Producten kan de inhoud van de Prestaties of de lijst van de Partners wijzigen na de uitgave van de activiteitengids, zonder dat WONDERBOX hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

  Insgelijks kan de rangschikking van de etablissementen van de Partner veranderen in de geldigheidsperiode van de Producten.

  Bij de reservatie van een Prestatie is het aan de Begunstigde om de exacte inhoud van de aangeboden Prestatie na te gaan, alsook de lijst van de verschillende Partners. Rekening houdend met de actieve rol van de Begunstigde bij de keuze van de Partner en de datum, en rekening houdend met de onafhankelijkheid die er bestaat tussen WONDERBOX en de Partners kan WONDERBOX niet verantwoordelijk worden gehouden voor een of andere onbeschikbaarheid op de gekozen datum, de onbeschikbaarheid veroorzaakt door een technisch probleem inbegrepen. Het is aanbevolen zo vroeg mogelijk te reserveren om van een ruime keuze aan data te genieten.

  8.1.4

  Zodra de reservatie is gemaakt met de Geschenkbon, verbindt de Koper zich ertoe om deze reservatie in acht te nemen. Geen enkele annulering of uitstel van reservatie zal aanvaard worden zonder rechtstreekse toestemming van de Partner. Men zal zich rechtstreeks tot deze laatste moeten richten.

  8.1.5

  De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

  8.1.6

  Bij niet-gebruik, verlies of vernietiging van de Geschenkbon zal de Begunstigde geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling. WONDERBOX behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan klachten van een Koper en/of Begunstigde die zijn Geschenkdoos gekocht zou hebben buiten het klassieke distributienetwerk van de WONDERBOX-Producten en in het bijzonder rechtstreeks bij een privépersoon.

  De Kopers/Begunstigden worden aangeraden om een aankoopbewijs te bewaren en om de geldigheid en de status van hun Product meteen na te gaan op de site van WONDERBOX.

  Alle Prestaties zijn afhankelijk van de door de Partners getoonde beschikbaarheid.

  8.1.7

  De Koper of de Begunstigde kan de Verkoper niet verantwoordelijk stellen voor gebreken of fouten begaan door de Partner.

  De Verkoper stelt zich garant voor de goede uitvoering van de Geschenkbon. Zijn verantwoordelijk zal echter beperkt blijven en nooit de waarde van de Geschenkbon overschrijden.

  WONDERBOX wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, tenzij deze schade voortvloeit uit een ernstige of opzettelijke fout van WONDERBOX.

  Deze laatste wijst elke aansprakelijkheid af die de Koper of de Begunstigde tegenover de Partner zou kunnen doen gelden op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

  « Terug bovenaan de pagina

  8.2. Gebruiksvoorwaarden voor de geschenkdozen Wonderbox op Maat en Aansprakelijkheid

  Onverminderd de bepalingen van artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden:

  8.2.1

  U bent aansprakelijk voor het geheel van inhoud, gegevens, beelden, foto’s, documenten of informatie van welke aard ook, die u gebruikt voor en/of aanbrengt op de geschenkdozen Wonderbox op Maat.

  U garandeert dat de verstrekte beelden of foto’s geen afbreuk doen aan de rechten van derden. U vrijwaart bovendien Wonderbox tegen alle rechtsvorderingen en aanspraken van welke aard ook, waaronder met name schadevorderingen die ingesteld worden door derden wegens misbruik van beelden of foto’s. U draagt aldus alle gevolgen en in het bijzonder de financiële gevolgen die mochten voortvloeien uit het misbruik van de door u op uw Wonderbox op Maat weergegeven beelden of foto’s. Zo ook bent u gehouden tot vergoeding van Wonderbox in het kader van alle veroordelingen en verweerkosten die mochten voortvloeien uit door derden ingestelde rechtsvorderingen.

  8.2.2

  U verbindt zich ertoe de geschenkdozen Wonderbox op Maat op een verantwoorde wijze te gebruiken in volledige overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en met de van kracht zijnde wetgeving en regels van zedelijkheid. De geschenkdozen Wonderbox op Maat mogen in geen geval gebruikt worden voor pornografische, onwettige of lasterlijke doeleinden die inbreuk doen op de persoonlijke of openbare levenssfeer van wie dan ook.

  8.2.3

  Wonderbox is uitsluitend gebonden tot een inspanningsverplichting. De website van Wonderbox wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker. In geen geval kan Wonderbox aansprakelijk gesteld worden voor technische of materiële fouten met betrekking tot de weergave van een foto of beeld. Wonderbox verstrekt geen enkele garantie betreffende de kleur of de tint van de afdruk.

  8.2.4

  Wonderbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de papierweergave van de geschenkdoos Wonderbox op Maat als gevolg van het gebruik van ongeschikte dragers door de gebruiker, zoals onder andere de kwaliteit, het formaat en de bestandgrootte van de gebruikte afbeelding of foto bij de druk van de geschenkdoos Wonderbox op Maat.

  9. Beperkingen

  9.1. Beperkingen

  Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde gezondheids-, leeftijds-, gewichts- of bekwaamheidsvoorwaarden. Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld op de Site www.wonderbox.be, alsook in het boekje dat elk Product vergezelt.

  De Begunstigde verbindt zich ertoe deze beperkingen aandachtig door te nemen.

  De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren als de Begunstigde van de Geschenkbon niet aan de vereiste voorwaarden voldoet.

  Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde voorwaarden (fysieke, meteorologische, technische of andere). Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld in het boekje of op de Site. De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren of de reservatie te verplaatsen als aan de vereiste voorwaarden niet wordt voldaan.

  Wegens de aard van sommige activiteiten kunnen sommige Partners de Begunstigde vragen om een vrijwaring van aansprakelijkheid te ondertekenen of een waarborgcheque uit te schrijven.

  In al deze hypothesen kan WONDERBOX niet verplicht worden de Koper/Begunstigde schadeloos te stellen.

  9.2. Uitsluitingen van de garanties

  De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

  De Begunstigde van de Geschenkbon zal zich rechtstreeks tot de Partner moeten richten voor elke bijkomende Prestatie die niet inbegrepen is in het aanbod, volgens de contractuele voorwaarden van de Partner.

  WONDERBOX kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of terugzending van de Geschenkbon na de levering van het product of bij elk onvermogen om bepaalde activiteiten uit te oefenen dat toe te schrijven is aan de Koper en/of Begunstigde.

  « Terug bovenaan de pagina

  10. Overdracht van risico’s

  De risico-overdracht in geval van verlies en beschadiging van de Geschenkdoos zal plaatsvinden op de dag van de levering van het product.

  « Terug bovenaan de pagina

  11. Non-conformiteit

  11.1. Non-conformiteit van de het Product in fysieke vorm

  11.1.1. Formulering van voorbehoud door de Koper bij zichtbare gebreken van de Geschenkdoos binnen 72 uur na de levering

  Bij de levering van het pakje wordt aanbevolen dat de persoon die het in ontvangst neemt het nauwgezet controleert en eventueel voorbehoud formuleert op het verzendingsbewijs in het geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het pakje.

  Ongeacht of er voorbehoud is geformuleerd op het verzendingsbewijs, zal de persoon die het pakje in ontvangst neemt zijn voorbehoud verplicht moeten formuleren en rechtvaardigen via een aangetekende brief aan het transportbedrijf en dat binnen 72 werkuren na de ontvangst van het betwiste pakje. Zonder voorbehoud wordt het product geacht in goede staat geleverd te zijn en kan het nadien niet het onderwerp zijn van een betwisting wegens zichtbare gebreken.

  11.1.2. Formulering van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper bij een leveringsfout of bij non-conformiteit van de Geschenkdoos binnen 48 uur na de levering

  De Koper of de Begunstigde zal elke klacht wegens een leveringsfout en/of non-conformiteit van de producten in aard of in kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op de bestellingsbon moeten overmaken aan de firma WONDERBOX op de dag van de levering of uiterlijk de tweede werkdag na de levering. Elke klacht die na deze termijn wordt overgemaakt zal verworpen worden zonder mogelijkheid van verhaal. De formulering van deze klacht aan WONDERBOX kan gebeuren per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 19u00 of per e-mail viahet contactformulier..

  Elke klacht die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de toegestane termijn werd overgebracht, zal niet in rekening worden genomen en WONDERBOX ontslaan van elke aansprakelijkheid tegenover de Koper.

  De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt wordt tot de vervanging of de terugbetaling in waarde van de door de Verkoper als gebrekkig erkende goederen, rekening houdend met het gebruik dat ervan werd gemaakt en naar vrije keuze van de laatstgenoemde.

  In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit vervanging of terugbetaling van de producten in kwestie.

  11.1.3. Formulering van klachten bij niet-levering van de Geschenkdoos binnen 72 uur na de levering

  Bij een niet-levering op de voorziene datum (zie de leveringsvoorwaarden),zullen alleen de klachten overgemaakt binnen een termijn van 72 uur behandeld worden.

  11.1.4. Behouden van de juridische garanties

  In elk geval blijft Wonderbox gebonden aan de legale garantievoorwaarden in het geval van gebrek aan conformiteit of geborgen gebreken van het verkochte Product.

  « Terug bovenaan de pagina

  11.2. Non-conformiteit van het Product in elektronische versie

  Na ontvangst per mail van het Product in elektronische versie, is het aangeraden aan de Koper om het elektronische ticket na te gaan en in geval van een fout het voorbehoud te formuleren. Elk voorbehoud dient zo snel mogelijk gecommuniceerd te worden per mail via het contactformulier, of per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u, behalve op feestdagen.

  Elk voorbehoud dat niet werd geformuleerd volgens bovenvermelde regels zal niet verder behandeld worden en ontslaat WONDERBOX van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Koper.

  De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt is tot de omruiling of de terugbetaling van de aankoopprijs van het Product erkend als non-conform door de Koper.

  In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit de vervanging of terugbetaling van de Producten in kwestie.

  12. Overmacht

  De vervatte verplichtingen zullen niet toepasbaar zijn of zullen van rechtswege en zonder schadevergoeding opgeschort worden als de uitvoering ervan onmogelijk is geworden wegens een geval van overmacht of een onvoorzien geval zoals omschreven door de rechtspraak of om elke reden die toe te schrijven is aan de Koper, aan de Begunstigde of aan de Partner.

  Elke Partij zal zijn medecontractant via alle middelen en zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten brengen bij het voorvallen van een gebeurtenis van overmacht die hem belet om het geheel of een gedeelte van zijn contractuele verplichtingen uit te voeren.

  De Partijen zullen alle nodige inspanningen moeten aanwenden om de gevolgen van de niet-nakoming van het contract door een gebeurtenis van overmacht te voorkomen of te beperken; de Partij die een gebeurtenis van overmacht wil inroepen zal de andere Partij op de hoogte moeten brengen van het begin en, desgevallend, het einde van deze gebeurtenis, anders kan ze niet ontslagen worden van haar verantwoordelijkheid.

  « Terug bovenaan de pagina

  13. Informatica en vrijheden

  Het verzamelen van gegevens op naam, het gebruik ervan ten behoeve van het verwerken van bestellingen en het aanleggen van klantenbestanden is onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon.

  In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de Koper/Begunstigde over een recht op inzage, intrekking, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Koper/Begunstigde kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar WONDERBOX, Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel, met de vermelding van zijn naam, voornaam en adres, alsook het onderwerp van de aanvraag.

  De informatie in verband met het verzamelen van persoonlijke gegevens is in haar geheel toegankelijk in het deel “Vertrouwelijkheidsbeleid” (zie hieronder).

  « Terug bovenaan de pagina

  14. Intellectuele eigendomsrechten

  De gereproduceerde elementen (met name de merken en alle afbeeldingen, beelden, logo’s en foto’s) op de Site die de exclusieve eigendom van de Verkoper zijn, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, elke wijziging of elk gebruik van deze merken, afbeeldingen, beelden en logo’s, om welke reden en op welke drager ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor elke verbinding of samenvoeging met een ander merk, symbool, logo en, in het algemeen, elk kenteken om een combilogo te vormen. Hetzelfde geldt voor ieder auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat het eigendom is van de Verkoper.

  « Terug bovenaan de pagina

  15. Klacht - Bemiddeling - Geschil

  Elke klacht moet gericht worden tot de Klantentendienst per telefoon +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u, behalve op feestdagen, of per e-mail via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site

  In de hypothese van een geschil tussen WONDERBOX en de Koper richt de meest gerede Partij, voorafgaande aan elke wending tot de rechtbank, een brief van ingebrekestelling met zijn grieven tot de andere Partij.

  Elk contract is onderworpen aan de Belgische wet, ook als het wordt gesloten met Kopers of voor Begunstigden die in een ander land gedomicilieerd zijn of als het contract buiten het Belgisch grondgebied werd gesloten.

  « Terug bovenaan de pagina

  B. Wettelijke informatie

  1. Vertrouwelijkheidsbeleid

  De firma WONDERBOX nv (handelsnaam Wonderbox) draagt zorg voor de persoonlijke gegevens die verzameld kunnen worden op www.wonderbox.be. Ze ziet erop toe en verbindt zich ertoe dat ze verzameld worden met inachtneming van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992.

  Verantwoordelijke voor de verwerking

  De persoonlijke gegevens worden verzameld door:

  WONDERBOX, handelsnaam van de vennootschap WONDERBOX NV met een kapitaal van € 10.000, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel op Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel. Vennootschap van de groep WONDERBOX, SAS met een kapitaal van € 10.600.000, ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Parijs onder het nummer B 508 244 548.

  Intracommunautair btw-nummer: BE0821125982

  Aard van de verzamelde gegevens

  WONDERBOX kan de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam, voornaam
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • IP-adres
  • Verbindings- en navigatiegegevens
  • Overzicht van bestellingen
  • Geraadpleegde producten

  De verplichte of facultatieve aard van de gegevens wordt met een sterretje aangeduid bij het verzamelen van de gegevens. Sommige gegevens worden automatisch verzameld wanneer u acties uitvoert op de site.

  Doel van de verzamelde gegevens

  WONDERBOX verzamelt uw persoonlijke gegevens met als doel:

  • uw klantenaccount te openen;
  • een omruiling/verlenging of klacht op te volgen;
  • uw bestellingen te volgen;
  • u nieuwsbrieven van ons bedrijf, of van onze partnerbedrijven, te sturen, als u daarmee instemt;
  • de omruiling/verlenging van Wonderbox-Geschenkdozen te beheren;
  • de aan u voorgestelde aanbiedingen te personaliseren;
  • enquêtes uit te voeren voor statistische doeleinden;
  • uw mening als consument te verzamelen;
  • het publiek, het aantal geraadpleegde pagina’s of het aantal bezoeken op de site te meten;
  • fraude te bestrijden.

  WONDERBOX verbindt zich ertoe om de inlichtingen voor geen andere dan de hierboven vermelde doeleinden te gebruiken.

  Ontvangers van de persoonlijke gegevens

  De gegevens die op www.wonderbox.be worden verzameld zijn uitsluitend bestemd voor WONDERBOX NV.

  Als u ermee instemt, kunnen ze echter ook worden doorgegeven aan onze partners die aanbiedingen voorstellen die kunnen overeenstemmen met wat u zoekt.

  Wijzen van verzameling van de persoonlijke gegevens

  Uw gegevens kunnen verzameld worden wanneer:

  • u uw klantenaccount “Uw Persoonlijke Ruimte” aanmaakt;
  • u een bestelling plaatst op onze site;
  • u aan een spel of wedstrijd deelneemt;
  • u op onze site surft en producten bekijkt;
  • u onze Klantendienst contacteert;
  • u een commentaar schrijft.

  Duur van bewaring van de persoonlijke gegevens

  Uw persoonlijke gegevens zullen automatisch verwijderd worden:

  • Binnen een termijn van één (1) jaar volgend op het laatste contact dat wij met u hebben gehad;
  • Automatisch na twee verzoeken onzerzijds die onbeantwoord zijn gebleven.

  Cookies

  GEBRUIKSBELEID VAN DE COOKIES

  Bij het bezoek aan onze website wonderbox.be, worden cookies op uw computer, uw gsm of uw tablet geplaatst. Onze website is ontworpen met aandacht voor de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Het is onder meer daarom dat we gebruikmaken van cookies, om u bijvoorbeeld te identificeren en u toegang tot uw account te verlenen. Deze pagina stelt u in staat beter te begrijpen hoe cookies werken en hoe ze aan te passen.

  DEFINITIE VAN EEN COOKIE

  Een cookie is een tekstbestand dat bij een bezoek aan een website of bij een raadpleging van een advertentie op uw computer wordt geplaatst. De cookie heeft als doel relevante informatie over uw gebruik te verzamelen en de diensten af te stemmen op uw medium (computer, gsm, tablet). De cookies worden beheerd door uw webbrowser.

  DE VERSCHILLENDE ZENDERS

  De cookies wonderbox.be: het gaat om cookies die door www.wonderbox.be op uw medium worden geplaatst om zo te beantwoorden aan de gebruikersbehoeften en om de diensten van onze website te optimaliseren en te personaliseren.

  De cookies van derden: het gaat om cookies die door andere bedrijven (bijvoorbeeld partners) worden geplaatst om uw interesses te identificeren en om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden op onze en andere websites.

  Deze cookies kunnen worden geplaatst wanneer u gebruikmaakt van onze website of wanneer u klikt op een advertentie op onze website. In het kader van partnerschap, zorgen we ervoor dat partnerbedrijven de Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 strikt respecteren en dat ze zich ertoe verbinden de veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens, toe te passen.

  UW WEBBROWSER AANPASSEN

  U kan er elk moment voor kiezen uw cookies te deactiveren. U kan uw webbrowser evengoed zo instellen dat u melding krijgt van de cookies die op uw computer worden geplaatst en dat u gevraagd wordt of u deze wilt aanvaarden.

  U kunt de cookies per geval aanvaarden of weigeren, of zelfs systematisch weigeren.

  Wij herinneren u eraan dat de instelling uw toegangsvoorwaarden tot onze inhoud en diensten die het gebruik van cookies vereisten, mogelijk kan beïnvloeden. Als uw webbrowser zo is ingesteld dat deze cookies weigert, dan zal u geen gebruik kunnen maken van een deel van onze diensten. Om cookies te hanteren die overeenstemmen met uw verwachtingen, vragen wij u bij het instellen van uw webbrowser rekening te houden met het doel van de cookies.

  Internet Explorer

  Bij Internet Explorer, klik op de knop Extra, vervolgens op Internet Opties.

  Onder het tabblad Algemeen, onder Browsegeschiedenis, klik op Instellingen.

  Beheer de cookies.

  Firefox

  Ga naar het tabblad Extra van de browser en selecteer het menu Opties.

  Kies in het venster dat verschijnt Privacy en klik op Cookies Tonen.

  Safari

  Kies bij onze browser, in het Taakmenu voor Voorkeuren.

  Klik op Beveiliging.

  Klik op Cookies Tonen.

  Google Chrome

  Klik op het gereedschapsicoon.

  Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

  Klik onder Privacy op de knop “Instellingen voor inhoud”.

  Beheer uw cookies.

  Hypertekstlinks

  De site www.wonderbox.be bevat bepaalde linken naar andere sites waarvan de inhoud buiten onze controle valt en niet wordt gedekt door het geldende vertrouwelijkheidsbeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aldus aangeboden sites, noch voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens erop worden verzameld en gebruikt.

  Beveiliging van de persoonlijke gegevens

  Wij hebben ons ertoe verbonden om ervoor te zorgen dat uw informatie beveiligd is. Om niet-toegestane toegang of verspreiding ervan te voorkomen, hebben wij fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet ter beveiliging van de informatie die wij online verzamelen.

  Ten behoeve van de betaling worden bankgegevens verzameld door OGONE®, onze dienstverlener inzake betalingsverkeer, die alleen verantwoordelijk zal zijn voor het verzamelen en bewaren van de gegevens.

  Rechten op uw persoonlijke gegevens

  In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt u over een recht op inzage, correctie en verzet inzake de persoonlijke gegevens die u aanbelangen.

  Op elk moment tijdens uw navigatie op onze site kunt u immers uw persoonlijke gegevens raadplegen via uw persoonlijke ruimte, uw gegevens corrigeren als uw situatie veranderd is of u verzetten tegen het verzamelen van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

  Sommige gegevens zijn evenwel onontbeerlijk voor de verwerking van uw bestelling. Zonder het verzamelen van deze gegevens zullen we geen gevolg kunnen geven aan uw bestelling.

  Ten slotte kunt u ons ook op elk moment vragen om al uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

  Het volstaat uw aanvraag via de post te versturen naar het volgende adres:

  WONDERBOX / Klantendienst
  Brand Whitlocklaan 87
  1200 Brussel


  met vermelding van uw naam, voornaam, e-mail en adres.

  In overeenstemming met de geldende reglementering moet uw aanvraag ondertekend zijn en vergezeld zijn van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en moet het adres waarop u het antwoord wilt ontvangen, gepreciseerd worden. U zult een antwoord ontvangen binnen een termijn van 2 maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag.

  Wijziging van ons vertrouwelijkheidsbeleid

  Wij behouden het recht ons vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen aangeven door de datum in het hoofd van ons vertrouwelijkheidsbeleid bij te werken. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te bezoeken.

  « Terug bovenaan de pagina

  2. Wettelijke vermeldingen

  De site www.wonderbox.com/be (hierna de “Site”) is een website uitgegeven door de firma WONDERBOX, handelsnaam van de vennootschap WONDERBOX NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel op Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

  Vennootschap van de groep WONDERBOX, SAS met een kapitaal van € 10.600.000, ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Parijs onder het nummer B 508 244 548.

  Intracommunautair btw-nummer: BE0821125982

  De Site wordt gehost door:
  INTRINSEC
  215, avenue Georges Clémenceau
  92024 NANTERRE - Frankrijk

  De verantwoordelijke uitgever is Jacques-Christophe Blouzard

  Voor alle teksten en beelden op deze site: Copyright WONDERBOX NV - Alle auteursrechten van de werken voorbehouden.

  Behoudens schriftelijke en voorafgaande formele toestemming is de reproductie, alsook elk ander gebruik van de werken dan het individueel en privé raadplegen ervan, verboden.

  Voor elke inlichting kunt u ons contacteren op +32 85 21 36 61 (oproep zonder toeslag).

  « Terug bovenaan de pagina

  De Wonderbox-voordelen
   
  KEUZEGARANTIE
  Meer dan 35 000 activiteiten, overal in België en elders in Europa
   
  KWALITEITSGARANTIE
  92% van onze klanten is tevreden.
  100% van onze partners wordt zorgvuldig uitgekozen.